Siyasetin dini imanı 'para' oldu. Para-van, Para-noya, Paradoks, Para-lel!