İnciraltı planları yine mahkemeye takıldı

İnciraltı planları yine mahkemeye takıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan yapımını üstlendiği İnciraltı'nda, bu kez de Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkması sıkıntı yarattı

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları'nın yürütmesini durdurdu. Mahkeme, gerekçeli kararında planların bütünlük içermediğini, EXPO alanının doğal yapıyı tahrip edeceğini, turizm kapasitesinin belirsiz, nitelikli konut alanının anlaşılmaz içerikte olduğunu, yeterli yeşil alan ayrılmadığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 Ağustos 2013 tarihinde onayladığı İnciraltı 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarına karşı, Çevre Düzeni Planı'nda, bu planlarda yer alan otoyol ve raylı sisteminin bulunmadığı, ulaşım sisteminin planlama bütününde ele alınması gerektiği, bölgede donatıların azaldığı, ticaret ve nitelikli konut alanlarının artırılmasının koruma kullanma dengesine aykırı olduğu gibi gerekçelerle yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ETKİLİ OLDU
İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 10 Aralık 2014 tarihli kararıyla planların yürütmesini durduruldu. Kararda, bilirkişi raporuna göre İnciraltı planlarındaki alanın bütün içinde ele alınması gerekirken, turizm merkezi alanının sadece bir parçası ile ele alınmasının, planlamanın ölçekler arası hiyerarşi ve bütünlük ilkeleri ile çeliştiği vurgulandı. Çevre Düzeni Planı'nda 1. ve 2. dereci sit alanı olan lagün ve çevresinin yeşil alan olarak gösterildiği, herhangi bir yapılaşmaya konu edilmemesi kararı olduğuna dikkat çekildi. Turizm alanlarının yer aldığı alt bölgelerde, alt bölgeleri tanımlayan herhangi bir kamusal yeşil alanın ayrılmadığını belirten bilirkişi raporu, bu yaklaşımın kentlinin kullanımına konu olmayan, ayrıcalıklaştırılmış ve kente yabancılaşmış bölgeler ortaya çıkarabileceği tespitini yaptı. Turizm alanı olarak belirlenen alanların tarım alanı olarak kullanılmakta olduğuna da dikkat çeken rapor, yapılaşmaya açılmasının planın doğal kaynakların korunması ilkesi ile çeliştiğini belirtti. Raporda "Planlamanın varlık sebebinin gelecek için yaşam kalitesi yüksek mekanları üretmek olduğu, dolayısıyla nitelikli konut ifadesinin diğer konut alanlarının niteliksiz olması gibi tuhaf bir anlamı ortaya çıkaracağı" ifadesine yer verildi. Mahkeme, bilgi ve belgelerle, bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucu İnciraltı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları'nın plan bütünlüğü açısından planlama ilke ve teknikleri ile şehircilik esasları ve kamu yararı aykırı olduğu sonuç ve kanaatine vardı ve yürütmeyi durdurdu.

İKİ SEÇENEK VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkeme kararının tebligatından sonra 1 ay içinde mahkemeye itiraz edebilecek. Bunun yanı sıra planlarda revizyon da yapabilecek. Ya da mahkemenin iptal istemiyle ilgili vereceği karara bekleyebilecek.
BİZE ULAŞIN