Edebiyat akımı nedir?

Edebi akımlar, aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebi anlayışlardır.

Edebiyat akımı nedir?

Nesir ve nazım edebiyat türlerini incelemeden önce başlıca edebiyat akımlarını tanımak gerekiyor.çünkü , dünya edebiyatlarının gelişme seyri içinde bu akımların yeri önemlidir. Edebiyat türleri bu akımlar içinde bambaşka şekiller almışlardır.
Edebi akım (Edebiyat akımı) terimi , fransızca L'ecole Litteraire'in karşılığıdır.Bizde Edebi Meslek , Edebi Mektep ve Edebi Çığır terimleride buanlamda kullanılmış ve kullanılmaktadır.
Edebi akım:Belli bir çağda , ortak bir estetik , düşünce ve sanat amacı etrafında toplanan yazıcı ve şairlerin üslup , duygu ve fikir bakımlarından birbirlerini çok andıran eserler vermeleri ile ortaya çıkar.Bunlar iyice kökleşmiş bir edebiyat ve sanat anlayışını yıkacak görüşler ileri sürer ve kendi getirdikleri idea ya
uygun eserler yazarlar. çok defa edebiyat çığırını açanlar , iki üç büyük sanatçıdan ibarettir.


Edebiyat akımı , esasen biraz yeni çeşni getirmek ve cemiyetle birlikte de
ğişmek ihtiyacından doğar.Üslup ve estetikteki bu değişmenin sebebi , sonradan
gelen kuşakların bir öncekine uymamasıdır.Bir devri hayran bırakan eserler , sonraki yaşayanlara fazla bir şey söylemeyebilir.Bıkkınlık vermeye başlar.Onun için
yeni yetişen sanatçılar , hem eskileri taklitten sakınmak , hem de çağdaşlarının duygularını cevaplandırmak için yeni ufuklar ararlar.
Edebiyat akımları , kendiliğinden ve ansızın ortaya çıkmış değildir.Toplum
daki siyasi , sosyal değişmeler , yeni çıkan ilim ve felsefe görüşleri resim , musiki
gibi başka güzel sanatlardaki yenilikler , edebi akımların doğmasına sebep olmuştur.Bunlar okuyucudaki değer hükümlerini değiştirerek sanatçıları yeni bakış ve
yeni buluşlara zorlamıştır.Ayrıca bir çağda herhangi bir sanat kolunda doğan akımlar , öbürlerini de etkiler.Yeni bir musiki çığırının şiirde ve resimde izleri görülür.
Yeni bir resim akımı , edebiyat anlayışınıda değiştirir.
Edebi akımlar 17. yüzyılda , Avrupa'da , bilhassa Fransa'da görülmeye başladı.

TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR

Türk edebiyatında akımlar a)Eski Edebiyatta b)Tanzimat'tan sonra olmak üzere iki bölümde görülebilir.
Eski Edebiyatta Akımlar:Tasavvuf , Türki basit , Sebki Hindi ve yerlileşme akımlarıdır.

Tasavvuf:

Hem bir felsefe , hem inanç sistemi , hem de yaşayış tarzı olan Tasavvuf , 13.
yüzyıldan beri Tekke , Divan ve Halk edebiyatlarında geniş yankılar bulmuştur.
Türki-i Basit:
15. ve 16. yüzyıllarda , Türk divan şiiri içinde dilde Türkçecilik , biçim ve özde yenilik yapmak isteyen bir akımdır.
14. ve 15. yüzyıllarda azçok sade bir dille yazan divan şairleri , zaman geçtikçe , kaba! ve zevksiz! buldukları Türkçe kelimeleri daha az kullanır.

BİZE ULAŞIN