Yapım ekleri nelerdir?

Yapım ekleri, mevcut kelimelerden (isim ve fiil köklerinden) farklı ve yeni anlamlı kelimeler türetmeye yarayan eklerdir.

Yapım ekleri nelerdir?
YAPIM EKLERİ DÖRT GRUBA AYRILIR

a) İsimden İsim Yapan Ekler
b) İsimden Fiil Yapan Ekler
c) Fiilden Fiil Yapan Ekler
d) Fiilden İsim Yapan Ekler

İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER

-eç, -aç: kıraç, topaç
-ek, -ak: başak, solak
-en, -an: kızan, eren
-er, -ar: birer, onar
-ay, -ey: yatay, dikey
-ce, -ca, -çe, -ça: Türkçe, insanca
-ceğiz, -cağız: adamcağız, evceğiz
-cek, -cak: yavrucak, oyuncak
-ci, -cı, -cu, -cü / -çi, -çı, -çu, -çü: eskici, kiracı, oyuncu, balıkçı, emekçi
-cik, -cık, -cuk, -cük / -çik, -çık, -çuk, -çük: kimsecik, yavrucuk, bebekçik, kitapçık
-cıl, -cil, -cul, -cül / -çıl, ¬-çil, -çul, -çül: evcil, insancıl, balıkçıl
-ç: anaç, babaç
-dam, -dem, -tan,-ten: erdem, yöntem
-deş, -daş / -teş, -taş: arkadaş, özdeş, yurttaş
-gil, -gül: turunçgil, teyzemgil
-ge, -ga / -ke, -ka: özge, başka
-ki: akşamki, sonraki
-leyin: sabahleyin, akşamleyin
-lı, -li, -lu, -lü: evli, taşlı, soylu
-lık, -lik, -luk, -lük: arkadaşlık, incelik, odunluk
-msı, -msi, -msu, -msü: beyazımsı, ekşimsi
-mtırak: sarımtırak, acımtırak
-men, -man: göçmen, kocaman
-sel, -sal: kişisel, kumsal
-sı, -si, -su, -sü: ipeksi, çocuksu
-ncı, -nci, -ncu, -ncü: birinci, dokuzuncu
-sız, -siz, -suz, -süz: bilgisiz, görgüsüz
-( )t: yaşıt, boyut
-tı, -ti -tu, -tü: şırıltı, gürültü


İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER

-a, -e: yaşa-, kapa-
-de, -da / -te, -ta: gürülde-, horulda-
-el, -al: düzel-, azal-
-ik, -ık, -uk, -ük: birik-, acık-
-ırga, -irge: yadırga-, esirge-
-imse, -ımsa, -umsa, -ümse: benimse-, azımsa-, kötümse-
-l: durul-, incel-
-le, -la: gözle-, başla-
-leş, -laş: dertleş-, uzaklaş-
-se, -sa: garipse-, umursa-

FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER

-ala, -ele: kovala, gevele
-dır, -dir, -dur, -dür / -tır, -tir, -tur, -tür: aldır-, durdur-, koştur-, söktür-
-ı, -i,-u, -ü: kazı, yapı
-ıl, -il, -ul, -ül: çekil-, takıl-
-ır, -ir, -ur, -ür: pişir-, düşür-,uçur-
-n: hazırlan-, taşın-
-a, -e: tıka-
-msa, -mse: gülümse-, azımsa
BİZE ULAŞIN