Finansal pazarlama nedir?

Finansal planlama, işletmenin gelecek yılki finansman gereksiniminin ne olacağını bulmaya yönelik bir çalışmadır. tahmini bilanço, işletme kar ve planlarının işletmenin aktif ve pasif bünyeleri üzerinde muhtemel etkilerinin ne olduğunu gösterir.

Finansal pazarlama nedir?

Geniş kapsamlıdırlar. Nakit bütçeleri ise, işletmenin gelecekteki muhtemel nakit durumunu gösterir. Günlük, haftalık ve aylık olaylar için hazırlanırlar. İşletmenin nakit hareketlerini özetleyen bir tablodur (Sabuncuoğlu, Tokal, 2001, s. 222).
İşletmelerin hazırladıkları finansal planlar yardımıyla, işletme amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli parasal gereksinimlerini belirlerler. İşletmenin ne kadar döner ve sabit sermayeye gereksinimleri olduğu finansal planlarla öğrenilir. İşletmenin döner sermaye gereksinimlerini belirleyen

etkenler şunlardır (Sabuncuoğlu, Tokal, 2001, s. 222):


• İşletmenin özeliği,
• İşletmenin satışlarının mevsimlik özelliği,
• İşletmenin üretim politikası,
• Rekabetin koşulları
• Büyüme,


Kâr payı politikası (Sabuncuoğlu, Tokal, 2001, s. 222).
İşletmelerin döner sermayelerinin hesaplanması oldukça zordur. Bunun nedeni işletme içi etkenler yanında işletme dışı etkenlerin de önemli olmasıdır. İşletmenin döner sermaye gereksinimi, günlük giderler (hammadde, yardımcı madde, ücret ve maaşlar vb.) ile sermayenin bağlı kolu sürecinin çarpımı ile bulunur (Sabuncuoğlu, Tokal, 2001, s. 223).
Sabit sermaye gereksiniminin hesaplanmasında ise aşağıdaki giderler üzerinde durulur:


• Etüt ve proje hazırlama giderleri,
• Patenet ve krow haw,
• Arsa bedeli,
• Arazinin düzenlenmesi,
• İnşaat işleri,
• Ulaştırma yatırımlar,
• Makine ve teçhizat,
• İthalat ve gümrük vergileri,
• Montaj giderleri,
• Genel giderler,
• Tesis dönemi faizleri,
• Beklenmeyen giderler.


1.3. Finans Fonksiyonunun Örgütlendirilmesi (İlhan):
İşletme örgütlerinde finans bölümü, işletmenin kendi içinde ve dışında fon ihtiyaçlarının belirlendiği ve bu fonların bir takım ilkelere göre dağılımlarının yapıldığı bir merkezdir. Bu yönde, finans bölümü ile birlikte işletmenin diğer bütün bölümlerinin fon ihtiyaçları finans bölümünde toplanır, değerlendirilir ve sonra da, bu fonların işletme içinden veya dışından sağlanabileceği kaynaklar araştırılır (Cemalcılar, Bayar, Aşkun, Öz-alp, 1991, s. 222).


Finansal yöneticinin örgütteki yeri işletmenin küçük veya büyük işletme oluşuna göre değişir. Küçük bir işletmede muhasebe ve finansal işler aynı bölümde toplanmıştır ve aynı yöneticinin yetki ve sorumluluğu altındadır (Cemalcılar, Bayar, Aşkun, Öz-alp, 1991, s. 222).
İşletme büyüdükçe finansal yönetim için belirli görevlerin tayini veya bölümlerin oluşturulması yönüne gidilir. Belli büyüklüğe ulaşmış işletmelerde işletmelerin nakit akışını denetim altına almak, varlıkları sürekli olarak tutulan hesaplarının uyuşup uyuşmadığını izlemek amacıyla, bir finans bölümüne yer verdikleri görür.

BİZE ULAŞIN