İç çevre etmenleri nelerdir?

İnsan Kaynakları yönetimi, iş görenin verimliliğini artırmak ve çalışma yaşamanın kalitesini yükseltmek çabası içindeyken çevrenin etkisi ve baskısı altına kalır. Toplumun değişen değer yargıları ve standartları hem işletmeyi hem de iş görenin işletmenden beklentilerini değiştirir. Başarılı bir insan kaynakları yönetimi bu beklentilere duyarlı olmak ve üst yönetimi uyarmak zorundadır.

İç çevre etmenleri nelerdir?

İç Çevre Unsurları

İşletmenin yapısından kaynaklanan, kontrol edilebilir faktörlerdir.
1. Bireysel nitelikler: İş göreni ihtiyaçları beklentileri, motivasyonu, eğitimi, algılama yeteneği.
2. İş nitelikleri: İş güvencesi, iş yükü, işi oluşturan görevlerin niteliği ve çalışma ortamı.
3. Bireyler Arası İlişkiler: Biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, iletişim yoğunluğu, önderlik.
4. Örgütsel Özellikler: Üst yönetimini insan kaynaklarına verdiği önem,örgütün büyüklüğü, iş kolu ve gelişme hızı, yönet,im biçimi, hiyerarşik yapı,

örgütsel iklim


Misyon, Amaç, Hedef ve Görevler:
Misyon, örgütün yapmakta olduğu işi niçin yaptığının, toplumdaki varoluş nedeninin ve topluma katkısının belirlenmesine yarayan tanımlamadır. Misyon cümlesi örgüt liderinin örgüt hakkındaki düşüncelerini ve örgütün gelecekteki yönünü belirler. Misyon belirlemenin üç faydası vardır: a) strateji formulasyonunda rehber olur. b) örgütsel başarı için çok boyutlu standartlar oluşturur. c)iş ahlakıyla ilgili davranışlar için standartlar önerir. Bu sayılan hususlar insan kaynaklarının yönlendirilmesinde etkili olur .


Bir misyonun özellikleri kısaca ağıdaki gibi özetlenebilir:

1) Misyon uzun dönemli bir amaçtır.
2) Misyon hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılamaz.
3) Paylaşılan ortak değer ve inançlardır.
4) Örgüt misyonu nicelikle ilgili değil nitelikle ilgili bir değerdir.
5) Misyon işletmenin içine değil dışlına yöneliktir.
6) Misyon örgüte özgüdür ve özeldir .


Amaç örgütün ardından koştuğu, erişmek istediği sonuçtur. Amaçların belirgin sayısal ifadesi örgütün hedefini gösterir. Örneğin işletmenin amacı işgücü kalitesini yükseltmek ise, hedefi mevcut işgücünün %20sine birer haftalık eğitim vermek olabilir. Amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için örgütten beklenen eylemler de görenleri oluşturur. Amaçlar ve görevler kendi kendine oluşmaz, onları koyan yöneticilerin yaklaşım ve tutumundan etkilenirler. Yöneticiler de amaç, hedef ve görevleri belirlerken örgütün ne tür kaynaklara sahip olduğunu ve neler yapabileceğini göz önünde bulundururlar.


Örgütte insan kaynakları yönetiminin amaç, hedef ve görevlerinin belirlenmesinde örgütün genel ve özel amaç, hedef ve görevleri yönlendirici rehber olur. İnsan kaynakları yönetiminin amaçlan ve faaliyetleri, örgütün üst amaçlarının yerine getirilmesinde destek görevi yüklenir.
Politikalar:
Politikalar, örgütte amaçlara ulaşmak için kararların alınmasında ve örgütün faaliyetlerinin yönlendirilmesine yol gösterir.

BİZE ULAŞIN