Allianz’dan eğitime katkı 19 okula 270 bilgisayar

Çarşamba 20.05.2009
ABONE OL
ALLİANZ, Genel Müdürlük binas› ndaki teknik ekipman› n› yenilerken eski ekipmandan kullan› labilir halde olan 270 bilgisayar ve monitör ile 60 yaz› c› y› 19 okula hediye etti. Teknik ekipman›n bağ›şland› ğ› ‹stanbul, Nevşehir, Ayd›n, Aksaray, Sivas, Ardahan, Ağr›, Adana ve Malatya'daki ihtiyaç sahibi ilköğretim okullar› ile lise ve üniversiteler Allianz Bölge Müdürlükleri taraf›ndan belirlendi. Allianz, bilgisayar kampanyas› kapsam›nda özellikle küçük Anadolu kentlerinde ve büyük şehirlerin gelir düzeyi düşük semtlerinde bulunan okullara ulaşmay› hedefledi. Allianz'›n hediye ettiği bilgisayar, monitör ve yaz› c› larla baz› okullarda bilgisayar laboratuarlar› kurulacak. Allianz Network ve Donan›m Müdürü Muammer Polat bilgisayar kampanyas› ile ilgili yapt›ğ› aç›klamada şunlar› ifade etti: "Bilgisayar›n eğitimde kaç› n›lmaz bir ihtiyaç olduğuna ve çocuklar›n bu eğitimi erken yaşlarda ald›klar›nda hayata daha iyi haz›rlanacağ› na inan› yoruz. Bu nedenle şirketimizdeki teknik ekipman› m› z› yenilerken elimizdeki kullan›lm›ş ancak sağlam durumdaki bilgisayar, monitör ve yaz› c› lar› bu şekilde değerlendirmeyi seçtik. ‹htiyaç sahibi okullar›n belirlenmesinde ve da › t›- m›n yap›lmas›nda Bölge Müdürlüklerimizden büyük destek ald›k. Allianz ailesi olarak hep birlikte imza att› ğ› m›z bu çal›şmayla bilgisayar bilmenin zorunluluk olduğu bir çağda çocuklar› m› z›n geleceğini güvence alt› na almay› amaçl› yoruz."