Liberty Sigorta’nın Türkiye’deki hedefi büyük

Çarşamba 20.05.2009
ABONE OL
LIBERTY International Başkan› David Long, Liberty Mutual Group'un Türk sigorta pazar› na büyük önem verdiğini ve amaçlar› n›n Liberty Sigorta ile Türkiye'de lider sigorta şirketleri aras›nda yer almak olduğunu belirtti. Long, "Liberty International, Venezuela, Kolombiya, Portekiz, Singapur ve Brezilya gibi diğer birçok ülkede de başar› l› işletmeler oluşturdu ve ayn› şeyi Türkiye'de de yapacağ›z. Başaracağ› m›z konusunda güvenimiz tam ve sek tö rde önem li bir şir ket oluşturmas› n› sağlamak için gereken sermayeyi sağlad›k" şeklinde konuştu. Dünyada yaşanan ekonomik krizle ilgili bir değerlendirme yapan Liberty International Başkan› David Long operasyon aç› s›ndan rekabette öne ç› kan ve ris ki da ha iyi yöneten şirketlerin krizi f›rsata çevirebileceklerini söyledi. Long, kriz ve bunun sigortac› l›- ğa etkileri konusunda şöyle konuştu: "Geçen y›l ABD'de baş la yan ve global bankac› l›k krizine dönüşen kredi krizi, dünyada sigorta sektörünü de olumsuz etkiliyor. Ancak, yat› r›m portföyünün dağ› l› m› na göre baz› lar› n› daha fazla etkiledi ini söyleyebilirim. 2008 y› l›nda dünya çap›nda yaşanan felaketin düzeyine rağmen çoğu elementer sigorta şirketinin sigortac› l›k operasyonlar› yeterli derecede iyiydi. Uzun dönemde operasyon aç› s›ndan rekabet te öne ç› kan ve ris ki ger çek anlamda daha iyi yöneten irketlerin krizi kendilerinin lehine çevirme olanağ› var."