Sanayinin büyümesi sigortayı canlandırır

Sigorta sektörünün büyümesi için sınaı üretimin canlanması gerektiğine işaret eden HDI Sigorta Genel Müdürü Enis Talaşman, “Sektör kısa vadede çok hızlı büyümese de, genel ekonomiden daha hızlı büyüyecektir” şeklinde konuştu

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Salı 20.05.2009 ABONE OL
Sigorta sektörünün 2009 y› l› üç ayl›k prim üretimi -2 olarak gerçekleşti. Sigortac› l› ğ›n gidişat›yla ilgili görüşüne başvurduğumuz HDI Sigorta Genel Müdürü Enis Talaşman, sigorta sektörü aç› s›ndan 2009'un çok iyi geçmeye - ceğini belirterek, "2010'dan itibaren ise özellikle trafik sigortas›nda bir düzelme olacağ› n› düşünüyorum. Çünkü zarar bu konudaki itici gücü oluşturacak. Kasko ise ne kadar otomobil sat› lacağ› na başl› olarak gelişecek. Bunun d›- ş›nda var olan diğer sigortalar›n büyümesi için de s› naî üretimin canlanmas› ve ihracat›- m› z›n büyümesi laz›m. Dolay› s›yla 'k› sa vadede sektörün önü aç› l› yor, h›zla büyüyeceğiz' gibi bir düşünce içinde değilim. Ama sektörün büyümesi Türkiye'nin büyümesinden daha h›zl› olacakt›r" şeklinde konuştu.

HER ŞİRKETBAŞAR LI OLAMAZ

Bu dönemde her şirketin başar› l› olmas›- n›n mümkün olmayacağ› n› kaydeden Talaş - man, "Yaşad›ğ› n›z ülkeyi, insan yap› s› n›, demografik dağ› l›mlar› tan› man›z gerekiyor. Dolay› s›yla her şirketin değil, baz› şirketlerin büyüyeceği bir dönem olacak. Baz› şirketlerin de bu büyümeden nasiplerini zor alacaklar›- n› dü ünüyorum" dedi. HDI Sigorta'n›n pazar› n en aktif oyuncular›ndan birisi olaca › n› kaydeden Talaşman, "Büyümemizi her zaman kontrol alt›nda tutacağ›z, çünkü h›zl› büyümeler her zaman sorunlar› da beraberinde geti rir" dedi ve konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu nedenle zamana yay› lan bir büyümeyi hedefleyeceğiz ve bir süre sonra istediğimiz yer de ola ca ğ›z. 2009'da san ki bir ön ele me liginde oynuyoruz. 100 metre koşusunun içindeyiz. Bizim için maraton 2010'da başl› yor. Ondan son ra her gün da ha fark l› bir şir ket olup Türk sigorta endüstrisi içinde HDI Sigorta ismini kal› c› bir şekilde konumland›rmay› hedefleyeceğiz."

BUGÜN NELER OLDU