Tarım sigortasında %34 büyüme

Çarşamba 20.05.2009
ABONE OL
ÜLKEMİZDE birçok sektörde küçülme yaşan›rken, çiftçilerin devlet destekli tar›m sigortas› na ilgisi artarak sürüyor. Y› l›n ilk 4 ay›nda sigortalan tar›msal varl›klar›n değeri bir önceki y› la göre yüzde 38 oran›nda artarak 1.5 Mil yar TL'si ni aş t›. Ay n› dö - nemde primler yüzde 24, poliçe say› s› yüzde 8 artt›. Sigortalanan süt s› ğ› r› sa y› s› ise yüz de 52 ora - n›n da ar ta rak 36.777 adet ol du. TARS‹M, 4 ayl›k rakamlar› aşağ› daki gibi aç›klad›: