AXA Sigorta milyonerleri İspanya'yı fethetti

AXA Sigorta 2009 yı lı Milyonerler Kulübü toplantı sı ‹spanya'da yapıldı. AXA Akdeniz Bölge Müdürlü ü binasında gerçekleştirilen Milyonerler Kulübü toplantı sı nda konuşan AXA Akdeniz ve Latin Amerika CE O'su ve AXA Yö ne tim Ku ru lu Üye si J. Ray mond Abat, "‹spanya da krizden fazlasıyla etkileniyor, fakat sağlam bir ticaret modeline sahip uluslararası bir grubun parçası olmak, bizleri rakiplerimizin göğüs germek zorunda olduğu pek çok sorundan koruyor. Bunun en güzel kanıtlarından biri de sizin Türkiye'de aldı ğı nız sonuçlar" dedi. "Bugün MedLA'nın (Akdeniz ve Latin Amerika) bölgedeki genel merkezindesiniz" diyen Abat MedLa hakkında şu bilgilere verdi: "AXA Med LA bölgesi 11 milyar avroluk üretime sahip. Bu, grubun gelirinin yüzde 13'ünü oluşturuyor. 13 bin çalı şan ve 15 milyondan fazla müşteriye sahip olan MedLA 600 mil yon euro kâr edi yor.

'MED LA'NIN BA ŞA RI SI'
MedLA bölgesinde, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaları bir arada görebiliyoruz. Hâlâ gelişen piyasalar yatı rım politikamızda önemli bir yere sahip, çünkü gelişimimizi reddedilemeyecek bir şekilde ortaya koyuyorlar. Tüm bölgedeki AXA şirketlerinin dağı- tım kanalları gelişimin şaheseri. Onların motivasyonu, sadakati ve profesyonelliği sayesinde bu krizden her zamankinden daha güçlü olarak çı kacağız."

BİZE ULAŞIN