Kasko tali mi olacak?

Sigorta sektörünün en sorunlu branşı trafik sigortasının ele alındığı panelde şu öneriler öne çıktı: Trafik sigortasında yaşanan sahte hasarların önüne geçilebilmesi için her şirket kendi müşterisine hizmet versin... Teminat limitleri artırılarak trafik sigortası kaskonun yerini alsın

Si gor ta sek tö rü trafik branşından 2008'de yaklaşık 500 milyon lira zarar eder ken, za ra rın bu se ne 1 mil yar liraya kadar çıkmasından endişe ediliyor. Soruna çözüm bulmak amacıyla Sigortacı Gazetesi'nin düzenlediği panelde bir araya gelen sektörün önde gelen firmalarının temsilcileri, sağduyulu olunması halinde, sektörün trafik sigortasının neden olduğu zarardan kurtulabileceğini söylediler. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Mü dü rü Dr. Ah met Genç, Ka za Tespit Tutanağı uygulamasında suistimaller olabileceğini belirterek, "Bu ko nuy la il gi li ola rak Si gor ta Bil gi Mer ke zi, Fra ud (Hile) Ofis'le bir lik - te ka ra lis te oluş turulacak " de di. Genç, si gor ta şir ket le ri ne yö ne lik olarak ise, "2008 mali gelirlerle kurtarıldı. Artık faiz gelirleri daha da düştü ve artık şirketlerin teknik kârlılıklarını gözden geçirmelerinde fayda görüyorum" şeklinde konuştu.

'HASAR LİMİTLERİ YÜKSELSİN'
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Başkanı Hulusi Taşkıran, trafikte 2009'un ilk üç ay sonuçlarına göre, sektörün toplam 117 milyon TL zararı olduğunu söyleyerek, "Tüm çabamıza rağmen yıl sonunda bu zararın 500 milyon TL'yi aşmasını bekliyoruz" de di. AXA Sigorta CEO'su Cemal Ererdi ise ola ya fark lı bir açı dan yak la şa rak, "Bu branşta öncelikle tam serbestiye geçmeli ve hasar limitleri yılbaşı itibariy le en az 25 bin TL'ye çı ka rıl ma lı. Bu limitlerin çıkması kaskoyu ana branştan tali branş haline getirecektir. Böylelikle 3 milyon civarında kasko sigortalısın dan değil, 12 mil yon ki şi den prim alırız. Li mit ler 25 bin TL'ye çı kın ca, ço ğu hasar trafik içerisinde karşılanacak" dedi. Ergo İsviçre Sigorta Genel Müdürü Thomas Baron, her şirketin istediği tarife değişikliğini yapmakta serbest olması gerektiğini ifade ederken, "Tamamen serbest bir piyasa, gerekli düzenlemelerin daha doğru yapılmasını sağlar. Fiyatlandırma yapısının ve baz aldığı segmentasyon yapısının ve mantığının da tamamen serbest olmasını öneriyorum." Sahte hasarların yargıya taşınmasının da üstünde duran Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su ise, "Dolandırıcıların peşine düşmüyoruz. Bizi dolandırmaya çalıştı, bunu ön le dik, son ra da ha di kar de şim git de dik. Onun hakkında suç duyurusunda bulunmak lazım. Çünkü bugün bana geliyorsa, yarın başka bir şirkete gidecek" dedi. Mustafa Su, sigortacının kendi sigortalısına hizmet vermesinin sağlanmasının da sahtekarlığı önleyen bir başka unsur olacağını belirtti. "Tam serbestiye geçelim diyemiyorum" şeklinde konuşan Güneş Sigorta Genel Müdürü İlker Aycı ise, "Yapılan her yeni uygulama 9 milyon sigorta müşterisini etkili - yor. Hemen tam serbestiye geçilmesi konusuna mesafeli yaklaşıyorum. Hazine'nin yeni getirdiği üst limiti de açma konusuna çok sıcak bakıyoruz" dedi.

BİZE ULAŞIN