Seyahat ederken sigortayı unutuyoruz

Bir li ği Genel Sekreteri Erhan Tunçay, yap - t›rd›klar› 'Sigorta Tutum ve Davran›ş Araşt›rma s›' sonuçlarına göre, Türk hal k› n›n sa de ce yüzde 0.3'ünün tatile giderken seyahat sigortas› yapt›rd› ğ› n› ifade etti. Türkiye'de sigorta alg› s› n›n değiştirilmesi ve sigortal› l›k oran› n›n ar t› r›l ma s› ko nu sun da ça l›ş ma lar ya pan TSRŞB, tatil döneminin yoğunlaşt› ğ› bugünlerde tüm tatilcilere Seyahat Sigortas› yapt›rmay› öneriyor. Yap› lan aç›klamada, seyahat sigortas›, yurt içinde, yurtd› ş› na veya yurtd› ş›ndan ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnas›nda karş› laşabilecekleri kaza sonucu oluşanlar da dahil olmak üzere sağl›k risklerine karş› koruyan bir özel sigorta türü olduğu vurgulan› yor. Sigorta şirketi, seyahat s› ras›nda poliçenin geçerlilik tarihleri aras›nda meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağl› olmayan hastal›k hali sonucunda, planlanan seya - hat süresi d›ş›nda meydana gelmemesi kayd›yla, sigortal› ya, poliçede belirtilen teminatlar› sağl› yor.

BİZE ULAŞIN