'AXA'nın Marka Ruhu' İstanbul'daydı

AXA Gru bu'nun her y›l dü zen lediği "Marka Semineri" ‹stanbul'da gerçekleştirildi. 47 ülkenin üst düzey yönetici ve marka sorumlular› n›n kat› ld› ğ› seminer ‹stanbul The Ritz Carlton Otel'de yap›ld›. Bu seneki marka seminerinin konusu "AXA'n›n Mar ka Ru hu"ydu. Se miner hoş geldiniz kokteyli ile başlad› ve çeşitli seminerler ve çal›ştaylarla devam etti. Seminerin aç› l›ş konuşmas› n› yapan AXA Grubu Pazarlama ve Marka Direktörü Isabelle Castelain semineri bu sene ‹stanbul'da yapmalar›- n›n sebebini AXA Sigorta'n›n dünya ülkeleri aras›nda üstün performans göstermesi ve bu sene Euromoney'den "Türkiye'nin En ‹yi Sigorta Şir ke ti" ödü lü da hil 4 dal da ödül almas› şeklinde aç›klad›. AXA Sigorta Genel Müdür Yard›mc› s› Iş›l Akyol ise tüm kat› l›mc› lara AXA Sigorta ad› na hoş geldiniz dedi ve kendilerini ‹stanbul'da ağ›rlamaktan gurur duyduğunu belirtti. Iş›l Akyol, Euromoney'de ald›klar› ödülün detaylar› ile ilgili de kat› l›mc› lara bilgi verdi.
BİZE ULAŞIN