Tam gün yasası Anayasa Mahkemesi'nde

Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davanın ilk incelemesini yarın yapacak.

CHP, Kanunun 11 maddesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, yarın yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

-İPTALİ İSTENEN MADDELER-

CHP'nin iptalini istediği maddeler şöyle:

-1. maddesiyle değiştirilen, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinin dördüncü fıkrası, ''personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödeme tutarını'' belirliyor.

-3. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, ''öğretim elemanlarının devamlı statüde görev yapmasını, belirlenen görevler ve telif hakları hariç, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş yapmamasını, ek görev alamamasını, serbest meslek icra edemeyeceğini, öğretim üyesinin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlü tutulmasını, öğretim görevlisi ve okutmanların ise haftada asgari 12 saat ders vermelerini'' öngörüyor.

-4. maddesiyle değiştirilen, 2547 sayılı Yasanın 38. maddesinin, birinci fıkrasının son tümcesinin, ikinci fıkrasının son tümcesi, ''İhtiyaç halinde geçici olarak görevlendirmelerde, YÖK, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere görevlendirilenlerin, döner sermayeden yararlanamayacak'' hükmünü içeriyor.

-5. maddesiyle değiştirilen, 2547 sayılı Yasanın 58. maddesinin (h) fıkrası, ''Üniversitelerde döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin esas ve usullerinin, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, mesleki uygulamalar ile ilgili performansı gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesini'' öngörüyor.

-6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 57. maddesinin son tümcesi, kısmi statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde devamlı statüye geçmek için talepte bulunmayanları istifa etmiş sayıyor.

-7. maddesiyle değiştirilen, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. maddesinin, ikinci fıkrasının ''Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir'' şeklindeki birinci tümcesinde yer alan ''...aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki...'' ibaresi, üçüncü fıkrasındaki ''Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler iş yeri hekimliği yapabilir'' biçimindeki dördüncü tümcesi.

-8. maddesiyle, 1219 sayılı Yasa'ya eklenen ek 12. maddesinin birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan ''... yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı...'' ibaresi, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, ''tıbbi kötü uygulama'' nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlarla, kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı yaptırmak zorunda oldukları sigorta priminin yarısının kendileri tarafından ödenmesini'' öngörüyor. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısının kendileri tarafından ödenmesini öngören hükmün de iptali isteniyor.

-9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna eklenen Ek Madde 1, ''İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerlerde çalışan personel için haftalık çalışma süresini 35 saat olmasını'' öngörüyor.

-12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (Ç) fıkrasının ''Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan sağlık personeline kanunda belirtilen oranları geçmemek üzere, orgeneral aylığının brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatının ayrıca ödenmesini'' öngören birinci bendindeki ''...geçmemek üzere...'' ibaresi.

-13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa'ya eklenen Ek Madde 26, ''Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının talep etmesi halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilir.'' hükümlerini içeriyor.

-20. maddesinin (b) bendinde yer alan ''Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki öğretim elemanlarından profesör ve doçentler çalışma saatleri dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebilirler'' hükmünü yürürlükten kaldırılmasına dair maddenin kanun yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesini öngörüyor.

BİZE ULAŞIN