Yeniden yapılandırma KHK ile zimmet suçu olmaktan çıkarıldı

Bankacılıkta kredi ve ek kredi kullandırma gibi bazı işlemlerde yeniden yapılandırma yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile zimmet suçu olmaktan çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 687 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına dair KHK ile çeşitli kanunlara geçici maddeler eklendi.

Buna göre, bankacılık mevzuatına uygun kredi ve ek kredi kullandırma, temdit etme, taksitlendirme, teminata bağlama veya diğer yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemlerin zimmet suçunu oluşturmayacağı hüküm altına alındı.

KHK'ya göre, özel sektör tarafından 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere bu yıl sonuna kadar işe alınan İŞ-KUR'a kayıtlı sigortalılar için aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere destek ödemesi olarak verilecek.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması
hallerinde bu ödeme yapılmayacak.

Bu kapsamdaki her bir sigortalı için, işe alındıkları tarihten itibaren yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan
sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek. KHK ile kayyumluk yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılan şirketler, ortaklık payları ve varlıkların TCK'nın bu KHK ile belirlenen maddelerinde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un kapsamına giren suçlardan dolayı müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararı; bu şirket, ortaklık payları ve varlıkların TMSF tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilmesine hükmedildi.

KHK ile özel öğretim kurumları kanununa eklenen bir fıkraya göre, dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1 Temmuz'a kadar devam edebilecekler.

Özel öğretim kurumları en geç 29 Temmuz'a kadar kanununun 2. maddesi ilgili bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri
hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacak.

BİZE ULAŞIN