Kredi ile alınan konutlarda teminat

  1. Haberler
  2. Emlak
Çarşamba 16.12.2010 ABONE OL
Gülsüm Yıldız-Adana Banka kredisi ile alacağım bir daire için konut ipoteğinin dışında başka teminatlar da isteniyor mu?
5582 sayılı Konut Finansmanı Yasası'na göre konut kredisi veren kurumun, konut ipoteği dışında ödemeleri kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaklanmıştır. Bu yasaya rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa tüketici bu evrakı kredi veren kurumdan geri isteme hakkına sahiptir. İlgili konut finansmanı kuruluşu ayrıca, bu kıymetli evrakın başkasına devri sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle de yükümlüdür. Peki 'kıymetli evrak'tan ne anlıyoruz? Senet, çek, tahviller, hisse senetleri ve poliçeler gibi kağıtlar kıymetli evrak tanımının içine girmektedir. Dolayısıyla konut ipoteği dışında bu gibi kıymetli evrak tüketiciden istenemez. Bu arada konut finansmanında banka kredisi ile daire alınırken kredi miktarı kadar tapu kütüğüne ipotek tesisi işleminde, Konut Finansmanı Yasası'nda yapılan düzenlemede İpotek Harcı ile Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden muaf tutulmuştur. Buna göre konut alışverişinizde yapılan yasal düzenleme sonucunda konut ipoteği dışında bir teminat istenmeyecek, kredi miktarı kadar ipotek işleminizde de İpotek Harcı, Damga Vergisi ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ödemeyeceksiniz.
Şadi Torun-Bursa Bursa yakınlarında tapuda adıma kayıtlı 16 bin metrekare arazim vardı. Ancak arazi düzenlemesi nedeniyle 5 bin 200 metrekare arsam devlete terk edildi yeni tapumda. Oysa üzerinde de hiçbir şey yapılmadı, terk edilen bu arsamı geri alabilir miyim?
Anlaşıldığı kadarıyla arazinizin de içinde bulunduğu bir alanda imar plânı uygulaması yapılmış. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi belediyelerin "İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya" yetkili olduğunu hükme bağlamıştır. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler ve Valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalardan, yeni imar parsellerine dönüştürülmesi sırasında "düzenleme ortaklık payı" alınır. Ancak yol , yeşil alan gibi genel hizmetlere ayrılan bu pay, arsa ve arazilerin toplam yüzölçümünün yüzde 40'ını geçemez. Şadi Torun'un sorusuna gelince. Yapılan düzenleme sonucu sizin de araziniz değer kazanmış oluyor. Eğer zamanında imar plânlarına itiraz ya da iptali yönünde yasal yollara başvurabilseydiniz, imar planı iptal edilebilirdi ve belki de yeni düzenleme sizin daha çok lehinize olabilirdi. Öte yandan "düzenleme ortaklık payı" olarak alınan araziler yeşil alan, yol gibi genel hizmetlere ayrıldığından, şu anda bir işlem yapılmaması ileride yapılmayacağı anlamına gelmiyor. İmar kanununun 18. madde uygulaması yapılmış ise arazinizi geri alamazsınız.


BUGÜN NELER OLDU