Gül'den 5 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5904 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', 5905 sayılı ''Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', 5906 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', 5907 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ve 5910 sayılı ''Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan 5904 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''a göre, gelir vergisinden muaf tutulan ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara, işe başlatmama tazminatı dahil edilecek.

Asgari geçim indiriminde, ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak.

Gelir ve kurumlar vergisi indirim kalemlerine, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış ve yardımlar dahil edilecek.

Lisanslı depo işletmesine teslim edilen tarım ürünleri için, ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.
İşverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.

Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinen mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak ''salınacak her türlü vergi'' ve ''kesilecek ceza tarhiyatı'', müteselsilen sorumlu olmak üzere tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılacak. Tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlı olacak.

KOBİ'LERİN BİRLEŞMESİ


KOBİ birleşmeleri, vergi istisnası yoluyla teşvik edilecek. Birleşme sonrasında, 3 yıl süreyle yüzde 75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanacak.

Buna göre, KOBİ'lerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşmeleri halinde, birleşilen kurum tarafından münfesih (dağılan) kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerin rayiç bedelle, diğer kıymetlerinin ise Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançosuna kaydedilmesi zorunlu olacak.

Birleşme işlemlerinden dolayı kazançların kurumlar vergisinden muaf olması için, ''Birleşmeden doğan kazançların tamamının, birleşme tarihi itibarıyla birleşilen şirketin sermayesine eklenmesi; birleşilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk eden ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini, diğer ödevlerini yerine getireceğini, münfesih kurumun, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesinden itibaren 30 gün içinde birleşme nedeniyle vereceği kurumlar vergisi beyannamesine ekli bir taahhütnameyle taahhüt etmesi; birleşme sonrasında 3 yıl süreyle aylık ortalama bazda birleşilen kurum ile münfesih kurum tarafından, 1 Nisan 2009'dan önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere aylık istihdam sağlanması'' şartları aranacak.

KOBİ'lerden birleşme nedeniyle dağılan kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, 3 hesap döneminde elde ettiği kazançlara, indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak.

KOBİ'DE ALT SINIR 10 KİŞİ


İşletmelerden Aralık 2008'de verilen sigorta bildirgesine göre, 10 ile 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibariyle, yıllık net satışlar toplamı 25 milyon TL'yi geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon TL'den az olanlar; KOBİ sayılacak.

Birleşme, tam mükellef 2 veya daha fazla KOBİ'nin birleşerek yeni bir anonim şirket oluşturmaları ya da bir veya birkaç KOBİ'nin anonim şirket statüsündeki diğer bir KOBİ'ye devrolunması halinde mümkün olabilecek.

Birleşilen kurumun; indirimli kurumlar vergisi uygulamasının sona erdiği yılı izleyen 3'üncü yılın sonuna kadar birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerine tabi tutulması (31 Aralık 2009 tarihine kadar KOBİ'lerin kendi aralarında yapacakları hariç) ile tasfiye edilmesi veya sermaye azaltımında bulunması halinde, birleşmeden dolayı istisna edilen ya da indirimli oran uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, gecikme faizi ile birlikte birleşilen kurumdan tahsil edilecek.
Münfesih kurumdan devralınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için, faydalı ömürleri dikkate alınarak münfesih kurumdaki kayıtlı değerleri üzerinden kalan süre için amortisman ayrılabilecek.
Birleşilen kurum tarafından devralınan varlıkların, devir bedelinden düşük bir bedelle satılması durumunda oluşan zararlar, birleşilen kurumun Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamayacak.

Birleşme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının indirimli Kurumlar Vergisi uygulanan hesap dönemlerinde satışı halinde Kurumlar Vergisi'nde müstesna uygulanmayacak.

Bakanlar Kurulu, birleşmeden yararlanan işletmeler için Kurumlar Vergisi oranını yüzde 75'e kadar indirimli uygulatmaya; Maliye Bakanlığı ise uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

KATMA DEĞER VERGİSİ


Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin KDV uygulaması yönünden vergisel altyapısı oluşturulan yasaya göre, ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, bu işleme ilişkin KDV, lisanslı depo işleticilerince ödenecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri vergi tarhına esas alınacak.

Yabancı film yapımcıları, Türkiye'de film çekmeleri için vergi iadesiyle teşvik edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılarca satın alınacak mal ve hizmetlere ödenen KDV, iade olunacak.

BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA TAŞIT ALIMI


Başbakanlık merkez teşkilatına motorlu taşıt alımları KDV ve ÖTV'den istisna olacak.

Türk Hava Kurumu tarafından yapılan uçak ve helikopter alımları da ÖTV'den muaf tutulacak.
Öğrenci yurtlarına, bedelsiz verdikleri hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmemek üzere KDV istisnası tanınacak.

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ


Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, genel KDV rejimine tabi olacak. Buna göre, konut yapı kooperatiflerinin 150 metre karenin altındaki konut teslimlerinde yüzde 1, 150 metre karenin üzerindeki konut teslimlerinde ise yüzde 18 KDV alınacak. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, KDV'den müstesna olacak.

Akaryakıta katılan ''Hekzan'' isimli ürünle benzer nitelikler taşıyan özel benzinin kilogramından 1,6135 oranında ÖTV alınacak.

CEP TELEFONLARINA EN AZ 40 LİRA ÖTV

2014'e kadar; cep telefonlarının ithalinde gösterilen tutar üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan ÖTV, 40 liradan az ise orana göre hesaplanan vergi yerine, her bir cep telefonu için 40 lira vergi alınacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı sıfıra kadar indirebilecek, 3 katına kadar artırabilecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senetleri, damga vergisinden istisna olacak.

Arsalar ile ilgili asgari ölçüde birim değer takdirini yapacak takdir komisyonuna; defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil (vekil) edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin organize sanayi bölgesini temsilen bir üye) katılacak.

Kamu idare ve müesseselerindeki yöneticiler de dahil, bilgi vermekten çekinen birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1000 TL, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 TL ve bunlar dışında kalanlar hakkında 250 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN BİLDİRİMLER


Elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim veya formlara ilişkin olarak, süresinden sonra düzeltme amacıyla sunulan bildirim ve formların, belirlenen sürenin son gününden itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Bu süreyi izleyen 15 gün içinde verilmesi halinde yarı oranında uygulanacak. Beyannamelerini vermeyenlere, hem beyanname vermemekten hem de beyannameleri elektronik ortamda vermemekten dolayı iki kez ceza uygulanmayacak.
Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu daireye tebliğ edilerek de yapılacak.

Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilecek ve bu tebligata elektronik ortamda cevap verilebilecek. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirleyecek.

ŞANS OYUNLARI


Yasa, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda da değişiklik yapıyor. Buna göre, ilgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamının yüzde 20'sini geçemeyecek.

AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan tanımlar arasına ''kamu personeli'' tanımı da eklenecek. Ayrıca AR-GE indirim, destek ve teşviklerinden yararlanan vakıfların, ''kanunla kurulan vakıflar'' şeklinde sınırlı olan tanımı da ''teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından AR-GE projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar'' şeklinde
değiştirilecek.

Türkiye Kızılay Derneği kan bankacılığı hizmetleri, vergi ve harçlardan muaf olacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenen şans oyunlarının lisansının, özel hukuk tüzel kişilerine verilmesi halinde, hak ve yetkinin devredildiği kişinin düzenlediği tüm şans oyunlarından dağıtılan ikramiyelerin istisna haddini aşan kısımları üzerinden, veraset ve intikal vergisi kesintisi yapılacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca futbol dışındaki spor dalları üzerine de müşterek bahis düzenlenmeye başlandığından, yapılan değişikliklerle tüm spor dalları üzerine düzenlenen şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerin istisna haddini aşan kısımları üzerinden de veraset ve intikal vergisi kesintisi uygulanacak.
Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içindeki arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10 bin lirası, arazi vergisinden muaf olacak.

VERGİ DAVALARI AVUKATLIK ÜCRETİ MAKTU OLARAK BELİRLENECEK


Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar için avukatlık ücreti tutarı, maktu olarak belirlenecek.
TRT Gelirleri Kanununda yapılan değişikliğe göre, Bakanlar Kurulu, bandrole tabi cihazları, türleri ve özellikleri itibariyle gruplandırabilecek ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirleyebilecek. TRT, bandrolsüz ve etiketsiz cihaz satan ve alan kişilerin idari para cezalarını ödememeleri halinde, haklarında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılmasını isteyebilecek.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin olağan genel kurulu toplanıncaya kadar, yönetmelikleri hazırlamaya ve mevcut yönetmeliklerde değişiklik yapmaya Birlik Yönetim Kurulu yetkili olacak. Birlik ve odaların 2010 yılı bütçesi, 2009 yılı bütçesi gelir ve giderleriyle birlikte yüzde 10'a kadar artırılmak suretiyle Birlik ve oda yönetimleri tarafından düzenlenecek ve uygulanacak.

MECLİS'TEKİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Kamu personeline özel hizmet tazminatı verilmesinde Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiye paralellik sağlaması ve uygulamadaki tereddütleri ortadan kaldırmak için; TBMM'de kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere ödenecek özel hizmet tazminatı tutarını belirleme yetkisi, TBMM Başkanlık Divanına bırakılacak.

Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescilli olan motorlu taşıtlara, 1 Temmuz 2008'den önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı ve faizi, vergi cezaları ile Türk Hava Kurumu, SHÇEK, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneğine 31 Aralık 2008 tarihinden önce tahakkuk ettirilen vergi ve cezalar, alacaklara ilişkin açılan davalardan kanunun yayımından sonraki 2. ayın sonuna kadar vazgeçilmesi şartıyla tahsil edilmeyecek.

YATIRIMA KATKI ORANLARI

Kanun, Bakanlar Kurulunun, yatırıma katkı oranlarını belirleme yetkisini artırıyor. Buna göre, Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlayan yatırımlarda her bir il grubu için yatırıma katkı oranının yüzde 60'ını, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 70'ini geçmemek üzere belirleyecek.

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, il genelinde farklı bir gruplandırma yapmaya ve sektörel öncelik belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

31 Aralık 2010 tarihine kadar nakil olacak üretim tesislerinin, hangi illerden taşınacağını Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Elektrik dağıtım şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tarhiyatlar, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları terkin edilecek. Terkin, herhangi bir ihtilaf yaratılmamak ve yaratılan ihtilaflardan vazgeçilmek şartıyla, olacak.

Gül tarafından onaylanan 5905 sayılı ''Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, askeri hakimlerin yargıyla ilgili idari görev kadroları arasına Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Müşavirliği de eklenecek.

Böylece, Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Müşavirliği kadrolarına askeri hakim sınıfından subay atanabilecek.

YÜKSEK LİSANS YAPAN ASTSUBAYLAR

Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanan 5906 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara, subaylar gibi yüksek lisans öğrenimi kıdemi verilecek.

Kanun, subay veya astsubay nasbedildikten (atandıktan) sonra öğrenim, kurs, staj ve sürekli görev nedeniyle yurt dışına gidenler ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülüklerini yeniden düzenliyor.

Buna göre, subay veya astsubay nasbedildikten sonra yabancı ülkelere, 6 ay veya daha fazla süreyle öğrenim, staj, kurs, ihtisas, görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin 2 katına kadar uzatılacak.

Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda, öğrenim veya meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak.

Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri buralarda geçen süreler kadar uzatılacak; ancak, yaş haddinden veya kadrosuzluktan emekli olabileceklere bu yükümlülük süresi uygulanmayacak.

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY İSTİHDAMI

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5907 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a sözleşmeli subay kaynaklarını, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulları bitiren, 27 yaşını geçmemiş olanlar oluşturacak. Lisansüstü eğitim yapanlar için yaş sınırı 32 olacak.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek bölüm veya branşlarda, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenler de sözleşmeli astsubay olabilecek. Sözleşmeli astsubaylıkta üniversitelerin 4 yıllık bölümünü bitirenler için yaş sınırı 27, iki yıllık yüksekokul mezunları içinse 25
olacak.

Askeri okullardan ve TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, TSK'ya sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak alınmayacak. Ancak, halen askerliğini yedek subay veya kısa dönem erbaş olarak yapanlar ile terhis edilenler, sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olabilecek.

ARANAN ŞARTLAR

Sözleşmeli subaylık ve astsubaylık için şu şartlar aranacak:
''Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak. Öğrenim ve sağlık ile ilgili şartları taşımak.
Cezaları ertelenmiş, af kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türklüğü ve cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık ve yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı ve taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından mahkum olmamak.
Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununa göre siyasi faaliyette bulunma suçundan ceza almamak. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak ve sınavlarda başarılı olmak.''

Askeri hakim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmayacak.

RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ

Sözleşmeli subayların harp okulu öğrenim süresinden, sözleşmeli astsubayların ise Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenim süresinden yıl olarak daha fazla okudukları süreler ve muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri, rütbe bekleme süresinden düşülmeyecek. Ancak, bunlardan, muvazzaf subaylığa geçirilenlerin harp okulu, muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin ise Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenim sürelerinden, hazırlık sınıfı ile normal öğrenim süresinden fazla okunan süreler hariç, yıl olarak fazla okudukları süreler, rütbe bekleme sürelerinden düşülecek.
Sözleşme süresi sona ermeden sözleşmesi feshedilenler hariç, sözleşmeli tabip subaylar, devlet hizmet yükümlülüğüne tabi olmayacak. Bunlardan, tıpta uzmanlık sınavını kazananlar, kıta, kurum ve karargahlarda 3 yıllık hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayabilecek.

KİMLERİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK?

Sözleşmeli subay ve astsubaylardan, şu kişilerin sözleşmeleri, süresinin bitiminden önce feshedilebilecek:
''Sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olanlar. Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle TSK'da görev yapamayacağı, sicil ve kanaat raporu; yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği de sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar.
Cezaları ertelenmiş, af kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türklüğü ve cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık ve yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı ve taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden mahkum olmak.
Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununa göre siyasi faaliyette bulunma suçundan ceza almak.
Disiplin mahkemelerince verilen mahkumiyet kararının kesinleştiği tarihten itibaren, geriye dönük olarak son 1 yıl içinde toplam 30 gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezası almamış olmak. Yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetlerde bulunmak.
Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evlilikleri Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek. Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından, barışta veya savaşta görevini yaparken ya da görevi dolayısıyla saldırıya uğrayan, meslek hastalığına yakalananlar ile bir sözleşme yılı içinde hastanelerde yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç; alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi 90 günü geçmek.''

DİSİPLİN CEZALARI

Sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında, muvazzaf subay ve astsubaylara uygulanan disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli subay adayları hakkında yedek subay adaylarına uygulanan disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli astsubay adayları hakkında ise astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylara uygulanan disiplin ve ceza hükümleri uygulanacak. Askerlik görevini yapmadan sözleşmeli subay ve astsubay olanların askerlikleri, Milli Savunma Bakanlığınca tehir edilecek.

Gül tarafından onaylanan 5910 sayılı ''Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun''a göre, ihracatçı birlikleri genel kurulu, yönetim kurulunun çağrısı üzerine gündemli olarak her yılın nisan ayında toplanacak.

Genel Kurul, olağanüstü olarak yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılacak. Bu çağrı, yönetim kurulunca Nisan ayının ilk gününe kadar gerçekleşmediği takdirde genel sekreter tarafından yerine getirilecek. Genel Kurul; yönetim kurulunun çağrısı veya üyelerinden en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilecek.

Yönetim kurulu, yönetmelikçe belirlenen niteliklere sahip üyeler arasından, genel kurul tarafından 4 yıl için seçilen bir başkan ve 10 asil üyeden oluşacak. Genel kurul tarafından ayrıca asil üye sayısı kadar aynı niteliklere sahip yedek üye seçilecek.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde toplanarak üyeleri arasından sayıları ikiyi geçmemek üzere başkan yardımcılarını ve bir muhasip üyeyi seçecek.

DENETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK

Birliklerin faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek amacıyla denetim kuruluna, genel kurul tarafından, üyeler arasından 4 yıl süreyle 3 asil 3 yedek üye seçilecek.

Denetim kurulu, birliklerin hesap, işlem ve faaliyetlerini denetleyerek 3 aylık raporlar yayımlayacak. Denetim kurulu üyelerinin birliğin denetimine ilişkin isteyeceği her türlü belge ve bilgiyi ibraz etmek ve gerekli ortamı sağlamakla genel sekreter ve yönetim kurulu yükümlü olacak.

Genel sekreter ve sayısı 3'ten fazla olmamak üzere genel sekreter yardımcıları, Müsteşarlığın olumlu görüşü alınmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından atanacak.

Genel sekreter, birlik veya birliklerin işleminin sevk ve idaresiyle görevli ve yetkili amir konumunda olacak. Genel sekreter birden fazla birliğin sevk ve idaresi ile görevli olması halinde ilgili birliklerin ortak giderlerine ilişkin kararlar, yönetim kurulu başkanları tarafından alınacak.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Birliklerin üst kurulu olarak kurulan Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) merkezi İstanbul olacak.
TİM'in organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel sekreterlikten oluşacak.
İhracatçıları yurt içi ve yurt dışında temsil edecek olan TİM, dış ticaretin gelişmesine yardımcı olacak ve Müsteşarlığa öneride bulunacak.

Birliklerin yönetim kurulu başkanları genel kurulun tabii üyesi olacak. Genel kurula her birlik yönetim kurulundan bir üye ve yanı sıra ilgili birliğin son iki takvim yılındaki ihracat performansına göre, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilecek sayıdaki birlik üyesi katılacak.
Genel kurul her yıl Haziran ayı içinde delegelerin en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanacak. Genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı veya üyelerinin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilecek.

Genel kurul; TİM başkanı ile sektörler konseyi ve denetim kurulunun asil ve yedek üyelerini seçecek, TİM'in çalışma programını tespit edecek, yıllık faaliyet raporunun hesapları ve bütçeye müzakere edecek ve yönetim kurulunun ibrasına karar verecek.

TİM yönetim kurulu ise TİM Başkanı ve sektörler konseyinin asil üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği 12 üyeden oluşacak. Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 3 başkan vekili ile bir muhasip üye seçecek.

Yönetim kurulu, ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışma yapacak, raporlar hazırlayacak, görüş ve önerilerde bulunacak, birlikler ve sektörler arasında temas ve koordinasyonu sağlayacak, yurt dışında ticaret merkezleri kurulmasına ya da kurulmuş olanlara ortak olunması yönünde karar alacak ve uygulayacak.

TİM BAŞKANININ SEÇİMİ

TİM Başkanı, sektörler konseyi asil üyeleri arasından 4 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek ve aynı zamanda sektörler konseyi ile yönetim kurulunun başkanı olacak ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra en fazla 2 dönem TİM başkanlığı yapılabilecek.

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az 15 gün önce, seçimler için belirlenen liste ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilecek.

Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle listeyi onaylayacak. Söz konusu liste TİM'in ilan yerlerinde 3 gün süreyle asılı kalacak. Bu süre içinde listeyle ilgili yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenerek en geç 2 gün içinde karara bağlanacak.

NİSPİ ÖDEMELER


Birliklerin gelirleri; giriş, yıllık ve nispi ödemeleri ile ile diğer gelirlerden oluşacak. Giriş ödemeleri, yıllık ve nispi ödemelerle ilgili miktar ve oranlar, birlik genel kurulu, diğer gelirler ise birlik yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve Müsteşarlığın onayından sonra kesinleşecek.

Nispi ödeme, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedeli asgari on binde 2'si ile azami binde 1'i arasında tahsil edilecek. İhracatın geliştirilmesini teminen sektörel bazda tanıtım grupları oluşturulması halinde, FOB bedelinin binde 3'ü oranına kadar ek nispi ödeme kesintisi genel kurul kararı ve Müsteşarlık onayı ile yapılabilecek.

Giriş ödemesi ve yıllık ödeme, 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50'sinden fazla olamayacak. Giriş ödemesinin alındığı yıl ayrıca yıllık ödeme alınmayacak.
TİM'in gelirleri, birliklerin bir önceki takvim yılı itibariyle elde etmiş oldukları gelirlerin yüzde 8'i oranındaki katkı paylarından oluşacak.

EK ÖDENEK TALEBİ

Birlik yönetim kurulunca yapılacak ek ödenek talepleri, TİM yönetim kurulunca değerlendirilerek, Müsteşarlığa sunulacak. TİM yönetim kurulunca yapılan ek ödenek talepleri ise doğrudan Müsteşarlık tarafından sonuçlandırılacak. Birliklerin ve TİM'in personel gideri, gelirlerinin yüzde 40'ını geçemeyecek.
TİM ve birlikler ile bunların kurduğu vakıf, şirket, işletmeler ve iştirakler idari ve mali yönden Müsteşarlığın denetimine tabi olacak.

Denetim sırasında, denetim yapmakla görevli olanlar tarafından istenecek ve denetimle ilgili gizli dahi olsa her evrakın, talep edildiğinde kopyasının verilmesi, kasa ve veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve irtibat bürolarına girme isteminin yerine getirilmesi zorunlu olacak.

TİM, Müsteşarlığın olumlu görüşü doğrultusunda, dünya ticaretindeki gelişmelere göre, birliklerin bölgesel ve sektörel bazda yeniden teşkilatlanmasına ilişkin düzenlemeler yapabilecek.

BİZE ULAŞIN