Meclis 9 yasa için çalışacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul ve komisyon gündeminde bekleyen 9 yasa tasarı ve teklifinin çıkarılması için talimat verdi.

Cumartesi 13.06.2009 15:13
Güncelleme: Cumartesi 13.06.2009 15:13
ABONE OL
Meclis, Hükümetin istediği 9 yasa tasarı ve teklifinin TBMM Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından tatile girecek. Hükümetin önemsediği ve çıkmasını istediği yasa tasarı ve teklifleri ağırlıklı olarak ekonomi alanında yapılan düzenlemeleri içeriyor. Ekonomik krize önlem amacıyla hazırlanan yasa tasarı ve tekliflerinin kabul edilmesiyle, sanayi piyasası, ticaret ve toplumu önemli ölçüde rahatlatacak düzenlemeler olarak ifade ediliyor.

Hükümetin önemsediği ve Meclis'i 9 yasa tasarı ve teklifi için Temmuz ayında da çalıştırmayı planladığı düzenlemeler şöyle:

GELİR VERGİSİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Öngören Yasa Tasarısıyla, gelir vergisinden muaf tutulan ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara, işe başlatmama tazminatı dahil edilecek.

Asgari geçim indiriminde, ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak.

Gelir ve kurumlar vergisi indirim kalemlerine, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış ve yardımlar dahil edilecek. Lisanslı depo işletmesine teslim edilen tarım ürünleri için, ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak. İşverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinen mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak "alınacak her türlü vergi" ve "kesilecek ceza tarhiyatı", müteselsilen sorumlu olmak üzere tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılacak. Tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlı olacak.

KOBİ birleşmeleri, vergi istisnası yoluyla teşvik edilecek. Birleşme sonrasında, 3 yıl süreyle yüzde 75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanacak.

KAT MÜLKİYETİ

Önümüzdeki hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınması beklenen, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kat irtifakının arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olduğu, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine çevrileceği belirtildi. Bürokrasinin ve vatandaşa yüklenen mali külfetin azaltılması amacıyla kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişiklik öngören tasarıya göre, kat irtifakı tesis edilmeksizin doğrudan kat mülkiyeti kurulmasında istenilen belgelerden "noter tasdikli liste" şartı kaldırılıyor. Tasarı, Kat Mülkiyeti Kanunu'na "kat, daire, iş bürosu gibi bunların birden başlayıp giden numarası' ibaresinin eklenmesini ve bu bilgilerin mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer almasını öngörüyor.

İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul gündeminde bekleyen, İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Tasarısıyla, kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik, planlamaya yönelik harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi, bunların uygulanması işleri, uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin, yapının türüne, özelliğine, büyüklük derecesine göre mühendis, mimar ve şehir plancılarına yaptırılacak.

Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığa sahip meslek mensuplarınca ayrı ayrı üstlenilecek.

TİM YASASI

TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen tasarı Genel Kurul gündeminde. "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" tasarısıyla, Anayasa Mahkemesinin aldığı karar nedeniyle, İhracatçı Birlikler ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin, çıkarılacak yeni bir kanun çerçevesinde faaliyetlerine devam etmelerini amaçlıyor. Tasarı, TİM ve İhracatçı Birliklerinin kuruluşu, organları, işleyişi ve görevlerine ilişkin tasarıdaki bazı hükümlerin, dış ticaretin dinamiklerine ve günümüz gereklerine cevap verir mahiyette yeniden düzenleniyor.

"TORBA KANUN" TASARISI

"Torba kanun" olarak nitelendirilen Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin özsellikle geçmesini istediği yasalar arasında yer alıyor.

ÇEK YASASI

Toplumda büyük beklenti uyandıran Çek Yasasında Değişiklik öngören tasarının önümüzdeki hafta alt komisyon raporu ele alınacak. Komisyonda yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Tasarıyla, çek hesabı sahibi gerçek kişinin, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını "vekil" olarak tayin etmesini önleyen düzenleme yaptı. Buna göre, çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını "temsilci" veya "vekil" olarak tayin edemeyecek. Bankaların, karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı ile ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu 475 liralık miktar ise 1000 liraya çıkarıldı. Buna göre, banka, hamiline, talep ettiği takdirde süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 1000 lira veya üzerinde ise 1000 lira, bu tutarın altındaysa çek bedelini ödeyecek.

TSK İSTEDİ

TBMM Adalet Komisyonunda, kabul edilen ve Genel Kurul gündeminde bekleyen, Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının TSK'nın istediği kaydedildi.

Tasarıyla, askeri hakimlerin yargıyla ilgili idari görev kadroları arasına Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Müşavirliği de eklenecek. Böylece, Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Müşavirliği kadrolarına askeri hakim sınıfından subay atanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Adli İşler Yardımcılığı kadroları da hakimlik hizmetinden sayılan yargıyla ilgili idari görev kadroları arasına alınacak.

TOPLU KONUT

AKP'nin hazırladığı ve TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin Meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Yasa teklifiyle, sahil bölgelerindeki belediyelerin ruhsat ve imar yetkisinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrini öngörüyor. AKP Manisa Milletvekili Recai Berber'in imzasını taşıyan, "Toplu Konut-Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yasa teklifiyle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihraç olunacak sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi zorunluluğu kaldırılıyor.

Düzenlemeyle, "Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde kıyıda ve sahil şeridinde kalan yerler de dahil, imar uygulamaları ile ruhsatlandırma işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Bayındırlık ve Iskan İl Müdürlüğünce" yapılması öngörülüyor.

YENİ ÜNİVERSİTELER

Ayrıca yeni üniversitelerin kurulmasını öngören yasa tasarıları da bu dönem Genel Kurul'dan geçmesi planlanıyor.