"2B esastan görüşülecek"

Perşembe 07.05.2009 00:00
Son Güncelleme: Salı 26.05.2009 15:12
ABONE OL
Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ''Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' başlıklı 301. maddesinden soruşturma yapılmasını Adalet Bakanının iznine bağlayan kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 5237 sayılı TCK'nın 5759 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 301. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvuruda bulunmuştu.

Davayla ilgili ilk ve esas incelemesini birlikte yapan Yüksek Mahkeme, 301. maddeden soruşturma yapılmasını Adalet Bakanının iznine bağlayan kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

2B ARAZİLERİNİN SATIŞINI ÖNGÖREN KANUN'UN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİ ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Mahkeme, 2B yasasını esastan görüşme kararı alırken, 301. maddeden yargılama izni verme yetkisinin Adalet Bakanı'nda kalmasına izin verdi.

Yüce Mahkeme'den ayrıca Hüseyin Üzmez'e de kötü haber geldi. Anayasa Mahkemesi, istismara ceza indirimi verilmesini kabul etmedi.

Anayasa Mahkemesi, Hazine adına orman dışına çıkarılan 2B arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı ''Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi.

CHP, Kanun'un, 5. maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'na eklenen ek madde 10'un, 8. maddesiyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na eklenen ek madde 4'ün, 1. fıkrasının ''fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle'' bölümünün, 8. maddesiyle 3402 sayılı Yasa'ya eklenen ek madde 4'ün 4. fıkrasının 1. tümcesinin, 8. maddesiyle 3402 sayılı Yasa'ya eklenen ek madde 4'ün 5. fıkrasının iptali yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında, davayla ilgili ilk incelemesini tamamladı ve davayı esastan görüşmeye karar verdi.

İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER

CHP, Kanun'un şu hükümlerinin iptalini istiyor: ''Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, çıkarma işleminin kesinleştiği tarihten itibaren kazandırıcı zaman aşımı yolu ile iktisap edilemez'' hükmü. ''Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir'' hükmündeki, ''fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle'' ibaresi. ''Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir'' hükmü. ''Madde kapsamındaki kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılır'' ibaresi.