Yüksek Mahkeme'den kısmi iptal

Perşembe 11.06.2009 19:27
Güncelleme: Perşembe 11.06.2009 21:15
ABONE OL
Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 104. maddesinin 4778 sayılı Yasa'nın 12. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının, ''ihtara uymayan partilerin Hazine yardımından mahrum bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılabileceği''ni öngören ikinci tümcesini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davasına bakan mahkeme sıfatıyla söz konusu hükmün iptali isteminde bulundu ve bugünkü gündem toplantısında hükmün iptal istemini de kendisi karara bağladı.
Yüksek Mahkeme'nin 2'ye karşı 9 üyenin oyuyla söz konusu hükmü iptal etti.

Anaya Mahkemesi ihtar kararlarını yerine getirmeyen siyasi partilere uygulanacak yaptırımları düzenleyen SPK'nın 104. maddesinin 4778 sayılı Yasa'nın 12. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının ikinci tümcesindeki, ''... Bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine resen dava açabilir'' hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi'nin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 104. maddesine yönelik verdiği kısmi iptal kararının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti hakkında 2002 yılında açılan davayı etkilemeyecek.

Yüksek mahkeme, AK Parti hakkındaki kapatma davasını görüşecek, ancak davanın dayanağı ihtara konu eski Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesi değiştiği için bu davada ''karar vermeye yer olmadığına'' hükmedebilecek.

TKP hakkında, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu tarafından 2002 yılında açılan kapatma davasını inceleyen Anayasa Mahkemesi, partinin davayla ilgili verdiği savunmasındaki, SPK'nın 104/2. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasını ''ciddi'' bularak, istemi kendi önüne getirdi.
İptal istemini bugün esastan görüşen Yüksek Mahkeme, söz hükmü iptal etti.

Başsavcılık, ''TKP'nin Anayasa Mahkemesince verilen ihtar kararına rağmen yasaya aykırı durumun düzeltilmesi için SPK'nın 104/2. maddesi uyarınca kendisine tanınan sürede ihtar konusu aykırılığı 'SPK'ya uygun olarak' gidermeyerek sürdüren Türkiye Komünist Partisi'nin, aynı Yasanın 104/2. maddesi uyarınca kapatılmasına karar verilmesi''ni istemişti. Yüksek mahkemenin iptal kararının TKP davasını etkileyeceği belirtildi.

AK PARTİ HAKKINDAKİ DAVA

AK Parti hakkında da dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu tarafından 2002 yılında açılan kapatma davası da Anayasa Mahkemesi'nde incelemede bekliyor.
Başsavcılık, ''ihtar kararına rağmen yasaya aykırı durumun düzeltilmesi için 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 104/2. maddesi uyarınca kendisine tanınan sürede ihtar konusu aykırılığı 'Siyasi Partiler Yasası'na uygun ve eksiksiz olarak' gidermeyerek hukuka karşı hile ile sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasına ve Kurucu Genel Başkanlık görevini ihtara rağmen sürdürmekte olan Recep Tayyip Erdoğan'ın davalı Parti Tüzüğünün 77. maddesinde öngörülen genel başkanlık görev yetkilerini kullanmasının tedbiren önlenmesine karar verilmesi''ni istiyordu.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti hakkında 2002 yılında açılan davayı etkilemeyecek.
Yüksek mahkeme, AK Parti hakkındaki kapatma davasını görüşecek, ancak davanın dayanağı ihtara konu eski TCK'nın 312. maddesi değiştiği için kapatma davasında ''karar vermeye yer olmadığına'' hükmedebilecek.