Cumhurbaşkanı Gül'den onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5917 sayılı Kanun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanuna göre, kaymakam adaylığı yazılı sınavı, İçişleri Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek protokole göre yaptırılacak. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puanın altına düşülmemek şartıyla en yüksek puandan başlanarak alınacakların 4 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Puanların tutanağa geçirileceği mülakatta, herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacak.
Kaymakam adayları, il özel idarelerinde staj yapacak. Boş ilçelerin sayısının artmasından dolayı hizmetin aksamaması amacıyla da kaymakamlık kursu, gerekli görüldüğü takdirde öne alınacak. 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan yazılı sınavı kazandığı ilan edilen kaymakam adayların tümü, mülakata çağrılacak.

EMNİYET PİLOTLARINA TERFİ İMKANI

Maliye Bakanlığına bağlı Kefalet Sandığı, 3 kişiden meydana gelecek. Bunlara ödenecek ücret, KİT yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri çerçevesinde belirlenecek.

Kefalete tabi personelin sandıktan ilişiklerinin kesilmesine ve aidatların geri verilmesine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ve bağlı ortaklıklarında çalışanların Kefalet Sandığındaki statüleri devam ettiği sürece, sandıktan ilişikleri kesilmeyecek.

Emniyet teşkilatındaki pilotlar, meslek derecelerine göre, ''Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi'', ''Havacılık Müdürü'', ''Pilot'' unvanlarına terfi edebilecek.

İller Bankasının safi kazancının paylaşımına ilişkin düzenlemeye göre, İller Bankası Genel Kurulu tarafından onanan bilançoyla ortaya çıkan safi kazancın yüzde 10'u adi ihtiyat akçesi, yüzde 30'u köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına, yüzde 60'ı ise köyler ve nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı tesislerinin yapımına, köyler ve nüfusu 100 bine kadar olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelendirme hizmetinin finansmanına ayrılacak.

PTT'DEN BANKALARA DESTEK HİZMETİ

PTT, denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bankacılık Kanuna tabi olmaksızın bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti verebilecek. PTT, bankaların şubesi bulunmayan yerlerde, bu bankalar adına şube işlemlerini yürütebilecek.

Üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuat kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan tedavi hizmeti karşılığı olarak 2009 başından önce düzenlenen fatura bedellerinden, tahsil edilmemiş alacak tutarının yüzde 50'sinin 6 ay içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde geri kalan kısmı diğer cezalarıyla birlikte terkin edilecek. Tahsil edilemeyen fatura bedeli 100 liradan az olan alacaklardan ise vazgeçilecek.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORÇLARI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'na eklenen maddeyle, ödenmeyen yüksek öğrenim kredi borçları yeniden yapılandırılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış yüksek öğrenim kredi borcu olanlar, 3 ay içinde başvuruda bulunacak. Borcun tamamının, başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde 75'i, 12 ay içinde aylık taksitler halinde ödenmesi halinde hesaplanan gecikme zammının yüzde 50'si, 24 ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda hesaplanan gecikme zammının yüzde 25'i, 36 ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda ise hesaplanan gecikme zammının yüzde 10'u terkin edilecek.
Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen tutarlar, iade edilmeyecek. Bu kapsamdaki alacaklara karşılık yapılmış hacizler, ödemeler nispetinde kaldırılacak.

SANATÇILARIN İSTİHDAMI

Belediye tiyatro ve orkestralarında görev alan sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının istihdamında Maliye Bakanlığı vizesi gerekmeyecek.

Aynı alanda birden fazla örgün veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunduğu yerlerde eğitim kampüsü kurulabilecek ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilecek.

Okullarda kurulacak okul aile birlikleri, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilecek veya kendileri işletebilecek. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri, il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkili olacak.

ELEKTRİK VE HAVA GAZI TÜKETİM VERGİLERİ


31 Aralık 2009 tarihine kadar belediyelere verilmesi öngörülen elektrik ve hava gazı tüketim vergileri, genel bütçeye aktarılacak.

Üniversite öğrencileri, burs verilen veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere, bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçemeyecek. Bu öğrencilerin YURT-KUR'dan aldığı kredi ve burslar kesilmeyecek.

SİT alanı ilan edilmiş ve 1/1000 ölçekli oranlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü koşuluyla, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI

Maliye Bakanlığınca belirlenen hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin yüzde 1'ine kadar katılım payı alınacak.

Yatarak tedavide katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Yatarak tedavide alınan katılım payının tutarı, bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemeyecek.
Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesinden 2 TL katılım payı alınacak.

Katılım payı, vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta sağlanan tedavi hizmetleri için kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yüzde 10 ile yüzde 20 oranları arasında olmak üzere, kurumca belirlenecek. Bu katılım paylarının tutarı, asgari ücretin yüzde 75'ini geçmeyecek.

Sosyal Güvelik Kurumu, muayene katkı payını almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye, protez ve ortez ile ayakta tedavi hizmetlerinde alınması öngörülen katılım payını, 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara, asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

TASİŞ'in Bakanlar Kurulu kararıyla artırılmış olan sermayesine 6 milyon TL eklenecek. Eklenen bu tutar 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ödeneklerinden karşılanacak.

ÖĞRETMENLERE YAPILAN FAZLA ÖDEMELER


Geçici görevlendirilen öğretmenlere yapılan fazla ödemeler geri alınmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda ilgili mevzuatına göre geçici olarak görevlendirilenlere, 1 Temmuz 2006 ile 23 Ocak 2009 tarihleri arasında yapılan ek ödemeler nedeniyle borç çıkarılmayacak. Çıkarılmış borçların tahsilinden vazgeçilerek, borç takibi işlemine son verilecek.

Polis meslek yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının aldıkları zamlı maaş, sürekli hale getirilecek. Buna göre, polis meslek yüksekokullarında görevli başkan, başkan yardımcıları, dekan yardımcısı, enstitü sekreteri, bölüm başkanları, şube müdürleri, polis meslek yüksekokulu müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile emniyet hizmetleri sınıfından olup polis yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına almakta oldukları emniyet hizmetleri tazminatının, kadrolu öğretim elemanlarına da almakta oldukları üniversite ödeneğinin yüzde 30'u oranında ayrıca ödeme yapılacak. Böylece polis meslek yüksekokulunda görevli profesör, devlet üniversitelerinde görev yapanlardan 371 TL fazla maaş alacak.

BORÇLANMA LİMİTİ 5 KAT ARTIRILIYOR


2009 yılı için, Hazine'nin net borç kullanım tutarı, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere 5 kat artırılarak, 74,8 milyar liraya çıkarılacak.

Devlet Yatırım Bankası tarafından 1977-1996 döneminde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğüne aktarılan 755 TL, 1977 yılındaki ana para tutarı üzerinden ödenmek suretiyle kapatılacak. Böylece TKİ'den alınması gereken 24 bin 827 TL'lik faizin tahsilinden vazgeçilecek.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Yetki belgesi almadan taşıma işi yapanlara verilen ceza 5 bin TL'den 2 bin TL'ye, yetki belgesiz taşıma yaparak diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde uygulanan ceza 4 bin TL'den 2 bin TL'ye indirilecek. Yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde taşıt sahibine veya şoförüne kesilmesi öngörülen bin TL'lik ceza ise 2 bin TL'ye çıkarılacak.
Karayolu Taşıma Kanununa aykırı hareket edenlere yönelik bazı idari para cezalarını uygulamaya Ulaştırma Bakanının yetkilendirdiği bakanlık personeli, trafik polisi ve zabıtası, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli, sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri, terminallerde görevli belediye zabıtası yetkili olacak.
Türkiye ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 1991'de imzalanan milletlerarası andlaşma uyarınca kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, kurulduğu tarih itibariyle vakıf niteliğini kazanacak.
İl özel idaresinin, 4 Mart 2005 tarihinden düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar süreçte ilgililere yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılmayacak. Çıkarılmış olan borçların tahsilinden vazgeçilecek.
Kalkınma ajanslarının alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alımı, satımı, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.

PARMAK İZİ VERİLERİ KAYDEDİLMEYECEK

Nüfus cüzdanının yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının, pilot ve genel uygulamasında, kişilerin parmak biyometri verisi yer alacak. Parmak biyometri verisi, kartta yer alan yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belleğe kaydı dışında hiçbir yerde kaydedilmeyecek, bulundurulmayacak ve saklanamayacak. Parmak izi biyometri verisinin türü ve alınma yaşı yönetmelikle belirlenecek.
Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişiler tarafından paylaşılmasının karşılığında, katılma payı alınacak. Katılma payı, Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu için 2 kuruştan hesaplanacak. Köy ve mahalle muhtarlıkları katılma payından muaf tutulacak.

''VARLIK BARIŞI'' UYGULAMASI

''Varlık barışı'' uygulamasının süresi, 30 Eylül 2009 tarihine kadar uzatılacak. ''Varlık barışı'' kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek, tarhiyat yapılacak. İndirimi reddedilen KDV'ye ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olacak. Ancak indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde, mahsup edilecek matrah tutarında yüzde 18'lik KDV dikkate alınacak.
Bakanlar Kurulu, başvuru ve bildirim süresini 3 ay daha uzatabilecek.

TAM MÜKELLEF KİŞİ VE KURUMLAR

1 Mayıs 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının, Türkiye'de bulunmayan kurumlardan sağladıkları iştirak kazançlarının ve yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançların, 28 Şubat 2010 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi halinde, bunlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların 1 Kasım 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tasfiyesinden doğan kazançlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye transfer edilmesi halinde de gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak.

VERGİ İNCELEMESİ BAŞLAMIŞ OLANLAR

Süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19 Haziran 2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemesi başlatılanlar, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun (vergi incelemesi yapılmamasıyla) ilgili maddesinden yararlanamayacak.

Bu şekilde söz konusu tarihten önce vergi incelemesine alınanlar, incelemelerde tespit edilen matrah farklarından mahsupta bulunamayacak.

Ayrıca değişiklik öncesinde beyan edilerek tahakkuk eden, ancak vadesinde ödenmeyen vergilerin 30 Eylül 2009 tarihine kadar yatırılmaması durumunda da mahsup uygulamasından faydalanılamayacak.

10 LİRALIK TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ VERİLECEK

Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna, SEKA Genel Müdürlüğü yerine, Çevre ve Orman Bakanlığı temsilci gönderecek. Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda, Anadolu gazete sahiplerinin temsilci sayısı 3'e çıkarılırken, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasının temsilci sayısı ise 2'ye düşürülecek.
Kurumlarda mali yılla sınırlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışacakların pozisyon unvan ve niteliklerinin belirlenmesinde standardizasyonun sağlanması, ihtilafların azaltılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezine, genel bütçeden doğrudan Hazine yardımı yapılabilecek.

Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, özel bütçeli kurumlar arasında yer alacak.

Kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, kesintinin yapıldığı her ay için 10 lira toplu görüşme primi verilecek.
Ulaştırma Bakanlığı döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1979 model ve daha öncesi model minibüs, kamyonet ve traktörler, hurdaya çıkarılabilecek. Böylece daha önce otobüs, kamyon, tanker ve çekiciler için uygulanan hurdaya ayırma uygulaması, bundan böyle minibüs, kamyonet ve traktörler için de geçerli olacak.

Konut Edindirme Yardımı tutarı hakkında başvuru yapılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları hesaplayacakları tutarı 8 ay içerisinde bankaya bildirecek. Bu süre 2 ay olarak uygulanıyordu.
Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilen motorlu taşıtlar, 10 yıl süreyle Gümrük Vergisinden muaf tutulacak.

ÇİFTÇİLERİN ELEKTRİK BORÇLARI

Çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçları yeniden yapılandırılacak. 31 Mayıs 2009 itibarıyla tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan her türlü borçlarının; yargıya intikal edip etmediğine ve daha önce herhangi bir ödeme planına bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, sulhen tahsili hususunda TEDAŞ yetkili olacak. Bu yetki çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvuranlar, TEDAŞ ile sulh sözleşmesi imzalayacak.

Sulh sözleşmesinde konu alacaklara ilişkin tutar, tahakkuk tarihindeki ana paraya, sulh sözleşmesi için müracaat edilen tarihe kadar ilgili dönemde Merkez Bankasının bankaların 3 aya kadar vadeli mevduata uyguladıkları faiz oranları esas alınarak hesaplanan aylık endeks katsayısı uygulanmak suretiyle hesaplanacak. Sulh sözleşmesine konu olan alacaklar, TEDAŞ Yönetim Kurulunca belirlenecek vadelere göre yılda en az 2 taksitle, en geç 3 yılda tamamlanmak suretiyle taksitlendirilecek.
Bu şekilde yapılacak taksitlendirmede, sulhe konu tutar, 12 saylık taksitlerde 1,08, 24 aylık taksitlerde 1,18, 36 aylık taksitlerde 1,26 ile çarpılacak ve taksit sayısına bölünmek suretiyle taksit tutarı belirlenecek.

Tarımsal sulama amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca tesis edilen cazibeli sulama tesislerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerden, kullanılan suyun kullanıcıya ulaştırılması hizmeti karşılığı olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarlarda hizmet bedeli alınacak. Bu bedeller, tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar genel ve özel bütçeli idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili idare bütçesine gelir kaydedilecek.

BİZE ULAŞIN