Spor liseleri "Anadolu Lisesi" oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), güzel sanatlar liseleri ile spor liselerini birleştirdi. Yeni düzenlemeyle, Anadolu lisesi statüsünde olan güzel sanatlar liselerinin yanı sıra spor liseleri de ''Anadolu lisesi'' statüsüne geçti.

Salı 16.06.2009 11:49
ABONE OL
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, 1 Şubat 2005 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 6 Kasım 2008 tarihli Güzel Sanatlar Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmeliğe göre, güzel sanatlar ve spor liseleri ''Anadolu lisesi'' statüsünde olacak ve güzel sanatlar ile spor eğitimi alanlarında yatılı, gündüzlü, karma eğitim yapacak. Eğitim süresi 4 yıl olacak.
Bir öğretim yılında güzel sanatlarla ilgili alanların her birine alınacak öğrenci sayısı 30'u, spor alanına alınacak öğrenci sayısı ise 90'ı geçemeyecek.

9. sınıflara yeni alınacak öğrenci kontenjanı, her ders yılı mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim birimine bildirilecek ve ilgili birimce ilan edilecek. Sınıf mevcutları 30'u geçemeyecek. Ancak sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunması halinde bu sayının üzerine çıkılabilecek.

Yürürlükten kaldırılan Spor Liseleri Yönetmeliği'nde okula her öğretim yılında alınacak öğrenci sayısının 48'i, bir sınıfın öğrenci sayısının ise 24'ü geçemeyeceği belirtilmişti.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat edecekler. Başvurular, ders kesimiyle başlayacak ve temmuz ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar devam edecek.

Okul müdürlükleri, sınav giriş belgesini düzenleyecek ve her program için temmuz ayının son haftası içerisinde öğrenci listesini ayrı ayrı ilan edecek. Türkiye'de öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılacak.

ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Öğrenci seçimi, ağustos ayının ilk haftası içinde okullarda oluşturulan komisyon tarafından iki aşamalı yetenek sınavı ile yapılacak. Sınavlar, resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden hafta içinde yapılacak. Gerektiğinde sınavlara cumartesi ve pazar günleri de devam edilebilecek.

Komisyon, okul müdürünün başkanlığında her alan için ayrı ayrı beş alan öğretmeninden oluşturulacak. Komisyon üyesinin üçü ilgili okul öğretmenleri, ikisi ise il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce belirlenen diğer okulların öğretmenleri arasından seçilir. Gerektiğinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce öğretmen görevlendirmesi yapılabilecek.

Komisyon, sınavlara ilişkin esaslar ile puanlama ölçütlerini belirleyecek. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılacak. Değerlendirme sonunda birinci ve ikinci aşama sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınacak ve her alan için 50 puan barajını aşan adaylardan en yüksek puanı alanlardan başlanarak sıralama yapılacak. Belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste ilan edilecek.

Kesin kayıtlar, asıl listeden başlanarak ağustos ayının ikinci haftası içinde yapılacak. Açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek ağustos ayının üçüncü haftasının ilk iş günü mesai saati bitiminde okul müdürlüklerince ilan edilecek ve yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları takip eden dört iş günü içerisinde alınacak. Buna rağmen açık kontenjanı bulunan okullar, yedek listeden öğrenci kayıtlarına ağustos ayının son haftasının mesai bitimine kadar devam edebilecekler.

Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesi olmayan veya yedek listede yeterli sayıda öğrenci bulunmayan okullar, eylül ayının ilk haftasında aynı usulle sınav yaparak öğrenci alabilecekler.
Öğretim yılında nakiller dışında öğrenci kayıt ve kabulü yapılamayacak.

NAKİLLER

Bu okullar arasında öğrenci nakilleri ''Naklen gidilmek istenilen okulda, öğrenim gördüğü alan ve sınıflarda açık kontenjan bulunması halinde, 9. sınıflar için ilköğretim diploma puanı, diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanı veya puanlarının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre'' ilgili okul müdürlüğünce yapılacak.

Kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilecekler. Ancak, 9. sınıfa yeni kayıt olan öğrencilerden, kayıt döneminde ayrılanlar isterlerse asıl kayıtların yapıldığı sürede geri dönebilecekler. Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilan süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan velisinin alacağı Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile birlikte naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne yapılacak.

Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuvarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumlarındaki öğrencilerin nakillerinde de aynı hükümler uygulanacak. Güzel sanatlar ve spor liselerinde Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanacak. Programlar düzenlenirken alanın özelliğine göre yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık verilecek.

EĞİTİM TÜRKÇE

Eğitim ve öğretim Türkçe yapılacak. Alan derslerindeki sanat ve sporla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilecek.

Bu okullarda resim, müzik ve spor alanları ile branşlaşmaya yönelik alt branşlar açılacak. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik program uygulayan başka alanlar da açılabilecek. Ancak, bütün alanların aynı okul bünyesinde açılma zorunluluğu olmayacak. Açılacak alanlar, okulun fiziki alt yapısı ve çevre şartları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Öğrenciler güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili etkinliklere, uygulama çalışmalarına, öğretmenlerinin gözetim ve sorumluluğunda katılabilecekler ve bu sürelerde izinli sayılacaklar. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak.

MEVCUT ÖĞRENCİLERİN HAKKI SAKLI

Öğrenimine Anadolu güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencisi olarak başlayan ve halen bu okulların bünyelerinde öğrenime devam eden öğrencilerin her türlü iş ve işlemleri, öğrenim hakları sona erinceye kadar bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 1 Şubat 2005 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 6 Kasım 2008 tarihli Güzel Sanatlar Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecek.