Halife kimdir? kimlere denir?

Ehli sünnetin en yetkili imamlarından biri olan imam-ı Azam Hazretleri Emevi ve Abbasi halifelerini meşru halife olarak tanımamıştır.

Halife kimdir? kimlere denir?
O Hz. Muhammedten sonra 4 Halife onun yerine islâm devletinin başkanı sıfatıyla halkın seçimi yoluyla getirilmiş liderlerdir. Hz. Muhammedden sonra 4 Halife devrini takiben hilafet makamına geçen kişiler kendilerine bir kutsalllık vererek, âdeta, Peygamberimizin vekilliğini yapmağa başlamışlar ve bu halifelerin hepsi, babadan oğula geçen saltanat ile işgal ettikleri makama usulsüz yere geçmişlerdir. Atatürke kadar devam eden halifelik saltanatı (yani hilâfetin babadan oğla geçmesi ve halifelerin bizzat yasama yetkilerini kullanmaları gibi karmaşık bir hale gelen hilafet müessesesine bir kanunla son verilmiştir. Bu devrim kanunumuz, Allahın gölgesel peygamberin vekili sıfatlarını taşıyan ve böylece islâmiyeti esasından zedeleyen bir sıfatı kaldırmıştır. Atatürk, 27 Ağustos 1925 Perşembe günü inebolu Türk Ocağında

HALKIMIZA ŞU KONUŞMAYI YAPMIŞTIR:

Çerçi kıs zamanda hızlı ve yoğun denecek kati politik, idari , sosyal inkılaplar yaptık. Bu yaptıklarımızdan ha ve yoğunluğundan ancak memnuniyetle ve bahtiyarlıkla bahsolunabirki: Çünkü, bu böyle olmasaydı, kurtuluş ihtimali tehlikeye düşebilirdi. Ci yenmek uygundur ki, ve böyle yapmak zorunluğu olduğu içindir ki böyle yaptık. Artık bugün her şeyi anladığınıza inandım. Sayın Vatandaşlar, size soru biçiminde bazı hitaplarda bulunacağım: Egemenliğine sahip olan bu milletin başında bir dakika bile olsun bir sultanı bırakmak vacip olabilir mi idi? Bunu sizden soruyorum? Asla ve kafiyen sesleri.. Sevgili kardeşlerim, fikir ve idrak sahibi olduğunu, büyük olaylar! doğrulamış olan bu millet, Allahın gölgesi, Peygamberin Vekili olduğunu iddia küstahlığında bulun halife ünvanındakl gafillere, cahillere riyakarlara; vatanında, vicdanında yer verilebilir mi idi? Bunu sizde, soruyorum? Hasa... Kafiyen sesleri.. İslâm tarihinde halife niteliğine uyan asıl dört kişi vardır ki, bunlar da malum olduğu üzere sıra ile ve birbirini takiben, ama her seferinde halkın seçimi ile iş başına gelmiş devlet başkanıdırlar (Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali) Muaviye, bilindiği üzere, Hz. Aliden sonra son halifeliği Sıffin Savaşı s onunda hile ile alıp bu makama gasp yolu ile oturduktan sonra, hilâfet makamı, Müslüman halkın seçimi ve iradesine bağlı olarak değil; zor kullanılarak işgal edilmiş bir makam halinde devam ermiştir. Bu ilk ve dört halifeden sonra halifelik müessesesi dinen, hukuken,akien ve fiilen sona ermiştir. Çünkü halifelik bu dört kişiden sonra temel felsefesini kaybetmiştir. İslâm tarihinde öyle devirler vardır ki, Bağdatta Abbasilerin halifesi ve Endülüste de Emevilerin halifesi aynı zamanda halifeliklerini ilan ve iddia etmişlerdir. Öyle zamanlar olmuştur ki, Hülâgunun Bağdatı zaptından sonra (1256 yılları sırasında) zaman
BİZE ULAŞIN