YÖK'ten yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilmesine yönelik usul ve esasları belirledi. Bu konuda hazırlanan taslak düzenlemeye, üniversite rektörlüklerinin görüşleri alındıktan sonra son hali verilecek.

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Pazar 09.08.2009 16:10 ABONE OL
Alınan bilgiye göre, YÖK kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına ilişkin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin olarak, ''Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Esas ve Usulleri'' adı altında taslak bir çalışma hazırladı.

YÖK tarafından üniversite rektörlüklerine gönderilen taslakta, kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci sayılarının belirlenmesini, öğrenci seçimini, işe alınmasını, ücret ve sigorta işlemleriyle ilgili kriterler belirleniyor.

Taslağa göre, fakülte, yüksek okul, enstitü, daire başkanlıkları ve rektörlüğe bağlı bölüm ve müdürlük gibi birimler, öğrenci ihtiyaçlarını çalışma gerekçeleri ile birlikte eylül ayı sonuna kadar yükseköğretim kurumlarının Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığına bildirecek.

Birimlerin kısmi zamanlı öğrenci çalıştırabilmelerinde, birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile bu şekilde öğrenci çalıştırmanın maliyeti ve bütçe imkanları dikkate alınacak.

Üniversiteler, kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacını niteliklerine göre ekim ayında web sitelerinde yayınlayacak.

ARANACAK ŞARTLAR

Üniversiteye alınacak kısmi zamanlı öğrencilerde şu şartlar aranacak:

''-Tezsiz yüksek lisans, özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitede kayıtlı öğrenci olmak,

-Disiplin cezası almamış olmak,

-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

-Kısmi zamanlı iş sözleşmesi SKS Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak,

-Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.''

Deprem, sel gibi afetlerde zarar gördüğünü belgeleyen öğrencilerden ise normal öğretim süresi içinde okuyor olma ve disiplin cezası almamış olma şartı aranacak.

SKS Daire Başkanlığı, çalıştırılacak işin özelliği nedeniyle özel koşullar belirleyebilecek. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler bu özellikler dikkate alınarak oluşturulan komisyonca belirlenecek.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılmasına karar verilen öğrencilerle ''Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi'' imzalanacak. Öğrenciler ile yapılacak sözleşme süreci, öğrencinin talep etmesi halinde öğrenim gördüğü sürece yenilenebilecek.

Bu kapsamdaki öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 25 saat olacak. Hafta sonu ve gece hizmete açık birimlerde SKS Daire Başkanlığından izin alınmak şartıyla haftada en çok 36 saate kadar çalıştırılabilecek.

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenecek. Ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorunda olacak.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı ''işçi'' olarak kabul edilmeyecek.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi yapılmadan öğrenci çalıştırılmayacak.

Bu şekilde çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

İŞE DEVAM ZORUNLULUĞU

Öğrenciler bir birimde çalıştırılacak, gerekli görüldüğü zaman öğrencinin çalıştığı birim değiştirilebilecek. Kısmi zamanlı öğrenciler belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlü olacak ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak iş yerinden ayrılamayacak.

Önceden haber verilmeyen ve haklı bir nedene dayanmayan işe devamsızlık halinde kısmi zamanlı öğrenci hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği gereği soruşturma açılacak.

Çalışacak öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunmayacak, çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde saygılı ve güleryüzlü olacak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapacak, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirerek kendilerine teslim edilen devlet malını koruyacak.

Birim personeli, yanlarında çalışan öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devretmeyecek.

BUGÜN NELER OLDU