Krizden en hızlı Türkiye çıkacak

Dünya Bankası'nın son anketinde, "Türkiye, Doğu Avrupa'da krizden en hızlı çıkabilecek ülke" sonucu çıktı.

Pazartesi 21.12.2009 00:00
Son Güncelleme: Pazartesi 21.12.2009 11:23
ABONE OL
Dünya Bankası, en son yaptığı anketlere göre, Türkiye'nin, Doğu Avrupa'da, küresel mali krizden en hızlı çıkabilecek ülke olduğunu bildirdi.

Dünya Bankası ekibi, tarafından gerçekleştirilen anket kapsamında, Haziran ve Temmuz 2009'da altı Doğu Avrupa'nın Bulgaristan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye'yi de içeren 1,686 işletmeden veriler toplandı.

Birinci sırada bulunan Türkiye'yi Macaristan ve Romanya takip ediyor.
Anket, küresel mali krizin, Doğu Avrupa'daki ekonomik büyüme üzerinde uzun süreli etkide bulunacağı sonucuna vardı.

Doğu Avrupa'da gerçekleştirilen işletme anketi, bölgeyi bu yıl vuran talep krizinin boyutlarını ve şirketlerin buna nasıl cevap verdiğini ilk kez ortaya koyuyor. Veriler, krizin etkilerinin farklı tür şirketler arasında değişiklikler sergilediğini gösteriyor. Bu farklılıklar, küresel mali krizin en fazla etkilediği Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın ekonomik toparlanması için önemli sonuçlar içeriyor.

Verilere göre, şirketlerin yüzde 70'i krizin en önemli etkisi olarak talep düşüşünü gösterdi.
Anket, nitelikli iş gücünün büyük bir kısmını istihdam eden genç, yenilikçi işletmelerin ve şirketlerin satışlarında ciddi düşüşler meydana geldiğini ortaya koydu.

Yurt içi piyasaya yönelik olarak faaliyet gösteren ve ticaret dışı sektörlerdeki önemli sayıdaki şirket büyüme kaydettiği belirtilirken, bunun da, küresel krizin ekonomide yapısal değişikliklere yol açmış olabileceğini gösterdiği belirtiliyor.

Ankete göre şirketler, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için iç kaynaklara daha fazla dayanarak, vergi ödemelerini geciktirerek ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışarak krize cevap verebildiler.
Şirketlerin çoğunluğu, satışların çok daha fazla düşmeyeceği, işten çıkarmaların ise Ağustos – Aralık 2009 arasında devam edeceği yönünde beklentilerini ifade ettiler.

-TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA-

Dünya Bankası anketine göre, Türkiye yüzde 7 ile bölgede, en yüksek (krizden) çıkış oranına sahip bulunuyor. Türkiye aynı zamanda, en fazla istihdam değişikliği oranına da sahip durumda.

Ankete göre, Aralık 2007 ile Haziran 2009 arasında sürekli istihdamda yüzde 8'in üzerinde azalma oldu.
Ayrıca, aynı dönemde, ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 65'ten yüzde 51'e düştü ve satışlarda yüzde 22'lik bir azalma oldu.

Türk şirketlerinin, gerek borçluluk düzeylerinin düşük olması, gerekse mali sistemin nispi sağlam yapısının olumlu avantajları olduğu belirtiliyor.

Küresel krizin etkilerine rağmen, Türkiye'deki beklentiler ''nispeten iyimser'' olarak belirlendi.
Şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası gelecek altı ayda satışlarının artmasını beklediğini ifade ederken, sadece yüzde 14'ü gelecek altı ay içinde sürekli istihdamlarını düşürmeyi beklediklerini ifade etti.

-BULGARİSTAN-

Bulgaristan'da anket, şirketlerin kapasite kullanımlarını ve geçici ve daimi istihdamlarını düşürdüklerini gösterdi.

Şirketlerin kapanma oranı, Bulgaristan'ı örneklem grubundaki ülkeler arasında en düşük çıkış oranına sahip ülke konumuna oturtuyor.

Bu arada, önemli sayıda Bulgar şirketi krizi geçici olarak görüyor.

Yine de, şirketlerin yüzde 15'inden fazlası önümüzdeki altı ay içinde istihdamlarını azaltmak istiyor.

-MACARİSTAN-

Macaristan'daki şirketler krizden en az etkilenmiş şirketler arasında görülüyor. Macar şirketleri altı ülke arasında ikinci en düşük çıkış oranına sahip ve aynı zamanda satışlarda en düşük ortalama azalma ve kapasite kullanımında ikinci en düşük azalmayı yaşadılar.

-LETONYA-


Ankete göre, Letonya'nın krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğu belirtiliyor.
Letonya ikinci en yüksek çıkış oranına, kapasite kullanımında ikinci en yüksek azalma oranına ve sürekli istihdamın azaltılmasında üçüncü en yüksek orana sahip bulunuyor.

-LİTVANYA-

Ankete göre, Litvanya, Türkiye, Letonya ve Romanya'dan daha düşük çıkış oranına sahip. Litvanya, satışlardaki ve kapasite kullanımındaki düşüş bakımından Letonya ile birlikte ikinci en büyük orana da sahip bulunuyor.

Litvanya şirketleri geçici ve sürekli istihdamlarını azaltarak krize cevap verdiği belirtilirken, operasyonlarını finanse etmek için iç kaynak kullanımını arttırdıkları kaydediliyor.
Litvanya şirketlerinin yüzde 40'ından fazlasının gelecek altı aylık dönemde işçi sayılarını azaltmayı planladıklarını, bunun da istihdam azaltma açısından bu oranın, anketin uygulandığı ülkeler arasındaki en yüksek oran olduğu vurgulanıyor.

-ROMANYA

Grup içinde Romanya üçüncü en büyük çıkış oranına sahip bulunuyor.
Romanya'nın satışlarında ortalama yüzde 20'den fazla düşüş yaşandı.

Ankete göre, Romanya'daki şirketler krize karşı geçici istihdamlarını azalttılar, sürekli istihdamlarını arttırdılar ve operasyonlarının finansmanı için iç kaynaklarının kullanımını arttırma yoluna gittiler.
Romanya'daki verilerin, bazı şirketlerin ciddi likidite sorunları yaşadıklarını gösterdikleri ifade ediliyor. Ülkenin, gelecek altı ay içinde bir finans kurumuna borcunu zamanında ödeyemez hale geleceğini düşünen şirketler bakımından en yüksek orana sahip ülke olduğu da vurgulanıyor. Romanya'nın, aynı dönem içinde kalan borçlarını ödeyemeyecek duruma düşeceğini bekleyen şirketler bakımından da en yüksek orana sahip olduğu kaydediliyor.