Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nedir? BDDK'nın görevleri?

Merkezi Ankara'da olan kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme, Denetleme Kurulu ve Başkanlıktan oluşur? Peki BDDK'nın görevi ve amacı nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nedir? BDDK'nın görevleri?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 82. maddesi "Kamu tüzel kişiliğini haiz ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Başkanlıktan oluşur." Kurum, bu kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurumun kararlarını etkilemek amacıyla talimat veremez.

Kurum, mali kaynaklarını görev yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. Kurum, görev ve yetkilerini etkin şeklide yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personeli istihdam eder.

Kurumun Amacı: Kurumun öncelikli amacı, Bankalar Kanununun uygulanmasını sağlamaktır. Bankalar kanununun amacı,
Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,
Mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak,
Ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Bankalar kanunu belirtilen bu amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. Kurumun karar organı bu yedi kişilik kurul üyeleridir. Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hâllerde en az beş üyenin bulunması hâlinde toplanır.

BDDK Yetki ve Görevleri: 5411 sayılı kanunun 93. maddesine göre, Kurum, bu kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için,

Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleştirme, bölünmez, hisse değişimi ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,

Yurt içi ve yurt dışı benzer kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat (uzlaşma) zaptı imzalamak,

Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidir.

BDDK: Sorunlu kredi oranı geçtiğimiz ay 3.36'ya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Salı günü bankacılık sektörüne ilişkin Nisan ayı verilerini yayınladı.

BDDK'nın açıklamasına göre Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı Nisan ayı itibariyle yüzde 3.36 oldu. Sektörün ilk dört aydaki toplam karı 11 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, sektörün toplam varlıkları 2.4 trilyon TL oldu.

Bankacılık sektöründe takipteki kredilerin oranı yüzde 3.36 düzeyinde gerçekleşirken, Nisan itibariyle sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) ortalaması yüzde 16, çekirdek SYR yüzde 14 düzeyinde gerçekleşti.

BDDK verilerine göre takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere oranı Aralık ayında yüzde 3.09 seviyesindeyken, Mart ayı sonunda yüzde 3.28 olmuştu.

BİZE ULAŞIN