SAİT GÜRSOY SAİT GÜRSOY

Yükseköğretimde dönüşüm ve kalite

Geçen hafta, yükseköğretimde dönüşüm ve kalite konusu - nu değerli dostum ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rıfat Sarıcaoğlu ile konuştuk. Başkan, dünyada yükseköğretimde yoğun bir reform yaşandığını vurgulaya - rak, temel amaçlarının Türkiye'de yükse - köğretimi daha istikrarlı ve dünya ile rekabet edebilen bir seviyeye ulaştırmak olduğunu söyledi.
Genel olarak YÖK'te dönüşüm, uluslararasılaşma, kalite, çeşitlilik, özerklik ve şeffaflık konuları için önemlidir. Statükoculuktan uzak, hesap verilebilir sistemlerle, toplumun ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenen ve etik ilkelerin varlığı ile rekabetçi yapılan - malara odaklanılıyor. 2007'den 2014'e kadar hızlıca çoğula hizmet verme stra - tejisiyle 3 milyon öğrenciye 101 dev - let ve 72 faal vakıf üniversitesi ile cevap vermeye çalışılmış. 2007'de örgün öğretimde vakıflardaki öğrenci oranı yüzde 9 iken, 2013- 2014'te yüzde 13'e ulaşmış.
Niteliksel dönüşüm denildiğinde en önemli olgu, ölçme. Ölçme olma - dan dünya ile rekabet edilmesi mümkün değil. ÖSYM'de, üniversiteye girişte sıra - lama ölçümü yapılıyor. Bu sınavlarda birinci çıkan öğrencilere, Türkiye'de ne kadar istihdam yaratılıyor? Öğrencilere "mezun olduktan sonra ne yapmak isti - yorsunuz" diye sorulduğunda "Devlete kapak atmak, babasının yanında veya bir şirkete girip çalış - mak" istedikleri yanıtını alıyorsunuz. Bu nedenle, sistemde yaratıcılık anlamında bazı sorunların giderilmesi gerekiyor. Dünya analizlerini masaya yatırmalıyız. Sonuçlara göre rekabetçiliği teşvik ede - cek bir ödüllendirme sistemi olmalı.
Yükseköğretime teşvik sistemlerine girilmesini faydalı görüyorum. Eğitimde hibrit (online ve yüz yüze) modele geçildi. Hibrit sistemlere dönüşüm elzem. Bir öğrenci tek bir yerde olup eğitimi her yerden alabilmeli. Buna da hazır olmak gerekiyor. Burada üniver - sitelerde dönüşüm yapmalı. Yenilikçi ve sürdürülebilir kalite anlayışına sahip üniversite yapılanması Türkiye yükseköğretimi için vazgeçilmez öncelik ola - rak ortaya çıkıyor. Akademik modellerin yenilenmesi sadece teori ve uygulamada değil, düşünmeye de sevk edecek akade - mik modele dönüşümle mümkündür.
Yeni kuşak etik değerlere çok dik - kat ediyor. Etik ve sosyal sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesi gerekiyor. Gençler dünyayı olumlu değiştirecek sosyal konularda istek içinde. Bunları eğitime sokmak gerekiyor. Meslek grup - ları yeterliliklerinin tekrar yenilenmesi ve her 5 yılda bir revize edilmesi şart. En büyük sorun iş dünyası ile entegras - yon. Bu, yapısal bir dönüşümle olmalı. İş dünyasının komisyonlarda, mütevelli heyetlerinde yer alması gerektiğini düşünüyorum.

BİZE ULAŞIN